Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 32153/2021

«1η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 32153/27.05.2021 Εγκυκλίου περί διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων βάσει Ολοκληρωμένου Συστήματος διαχείρισης αιτήσεων έτους 2021 ΑΔΑ:6ΔΙΣ46ΨΧΞΧ-ΠΨ1

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

27704/2022

«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 34595/09.06.2021 Εγκυκλίου που αφορά την 1η Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 32153/27.05.2021 Εγκυκλίου περί διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων βάσει Ολοκληρωμένου Συστήματος διαχείρισης αιτήσεων έτους 2021» ΑΔΑ:Ψ2ΙΕ46ΨΧΞΧ-Μ7Β


32153/2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021ΑΔΑ:9Β9746ΨΧΞΧ-ΟΔΙ

34595/2021«1η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 32153/27.05.2021 Εγκυκλίου περί διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων βάσει Ολοκληρωμένου Συστήματος διαχείρισης αιτήσεων έτους 202 ΑΔΑ:6ΔΙΣ46ΨΧΞΧ-ΠΨ1

27704/2022«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 34595/09.06.2021 Εγκυκλίου που αφορά την 1η Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 32153/27.05.2021 Εγκυκλίου περί διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων βάσει Ολοκληρωμένου Συστήματος διαχείρισης αιτήσεων έτους 2021» ΑΔΑ:Ψ2ΙΕ46ΨΧΞΧ-Μ7Β


37374/2020

«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 28811/08.05.2020 Εγκυκλίου περί διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων βάσει Ολοκληρωμένου Συστήματος διαχείρισης αιτήσεων έτους 2020»ΑΔΑ:6ΘΖ246ΨΧΞΧ-Ο77


83431/2020

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 28811/08.05.2020 Εγκυκλίου περί διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων βάσει Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης αιτήσεων έτους 2020  ΑΔΑ:ΨΙ7Φ46ΨΧΞΧ-8ΜΨ


28811/2020

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΑΔΑ:ΨΒ6346ΨΧΞΧ-4ΤΙ

6079/2021:2 η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 28811/08.05.2020 Εγκυκλίου περί διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων βάσει Ολοκληρωμένου Συστήματος διαχείρισης αιτήσεων έτους 2020» όπως έχει τροποποιηθεί  ΑΔΑ:ΨΦΖΘ46ΨΧΞΧ-01

83431/2020Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 28811/08.05.2020 Εγκυκλίου περί διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων βάσει Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης αιτήσεων έτους 2020  ΑΔΑ:ΨΙ7Φ46ΨΧΞΧ-8ΜΨ

37374/2020«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 28811/08.05.2020 Εγκυκλίου περί διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων βάσει Ολοκληρωμένου Συστήματος διαχείρισης αιτήσεων έτους 2020»ΑΔΑ:6ΘΖ246ΨΧΞΧ-Ο77


6079/2021

2η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 28811/08.05.2020 Εγκυκλίου περί διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων βάσει Ολοκληρωμένου Συστήματος διαχείρισης αιτήσεων έτους 2020» όπως έχει τροποποιηθεί  ΑΔΑ:ΨΦΖΘ46ΨΧΞΧ-010


44735/2022

Εγκύκλιος περί διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων βάσει ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αιτήσεων έτους 2022. ΑΔΑ:ΨΟΑ846ΨΧΞΧ-ΔΛΝ


44398/2022

Εφαρμογή Εγκυκλίου «Ηλεκτρονική Διαχείριση των Αιτήσεων Έγκρισης Δαπάνης (ΑΕΔ) και των σχετικών νομιμοποιητικών εγγράφων τους μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΕΕΤΤ» 


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 1994/165

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 165/94 του Συμβουλίου της 24ης Ιανουαρίου 1994 για τη συγχρηματοδότηση από την Κοινότητα ελέγχων με τηλεανίχνευση και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 για τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου σχετικά με ορισμένα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων


18953/237/Φ1/2018

Ρύθμιση διαδικασιών και εφαρμογή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) περί χορήγησης αδειών κατασκευών κεραιών.