Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

348600/2023

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4850/2021, 341900/2022

Ολοκλήρωση μηχανογραφικής εφαρμογής για την χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος. ΑΔΑ:9Α5Ρ465ΧΘΞ-Χ1Γ


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

341900/2022

Στοιχεία κυκλοφορίας οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος.


47613/2024

Περιοδικός τεχνικός έλεγχος οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος. ΑΔΑ:ΨΖ7Δ465ΧΘΞ-ΤΦΣ


358999/2022

Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας διενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος.


Α οικ.53295/2550/2018

Περί χρήσεως πινακίδων τύπου ΔΟ.Κ. σε εκδηλώσεις οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος.(ΑΔΑ:ΨΚ7Κ465ΧΘΞ-ΤΓΞ)


A οικ.32249-1433/2019

Θέματα εφαρμογής της υπ’ αριθ. Α οικ. 94748-4130/4.02.2019 (Β’ 570) ΚΥΑ: «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. Α οικ. 55972/3112/2017 απόφασης των  Υπουργών  Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 3641/Β’/ 2017) σχετικά με τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος και ρύθμιση θεμάτων αγωνιστικών οχημάτων». (ΑΔΑ: 9ΟΙ1465ΧΘΞ-ΛΣΡ)


Ν.4850/2021

Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.


311978/2022

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της με αριθμ. πρωτ. 212888/2022 (Β' 3695) υ.α. για την χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας ανάριθμων ιδιωτικής χρήσης οχημάτων κατηγορίας Μ1, Ν1 που εισάγονται μεταχειρισμένα στην Ελλάδα ΑΔΑ:9Δ2Ε465ΧΘΞ-Ζ2Ω 


74208/3159/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Φορέων Ελέγχου στο πλαίσιο της έγκρισης κυκλοφορίας μεμονωμένων οχημάτων ιδιαίτερης κατασκευής (ΑΔΑ:73ΥΣ4653ΟΞ-0ΣΓ )


69216/3154/2019

Παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε την κυκλοφορία οχηµάτων ιστορικού ενδιαφέροντος.ΑΔΑ: 78ΨΖ465ΧΘΞ-ΙΓΘ


212888/2022

Χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας ανάριθμων ιδιωτικής χρήσης οχημάτων κατηγορίας Μ1, Ν1 που εισάγονται μεταχειρισμένα στην Ελλάδα.