Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010
ΦΕΚ: 2642/Β/06.10.2014
Περιεχόμενο, δομή, τρόπος υποβολής, όργανα σύνταξης, ελέγχου και αξιολόγησης, διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) β΄ βαθμού για την περίοδο 2014-2019.
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠΕΣ/74754/2010

ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο, δομή, τρόπος υποβολής, όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) β΄ βαθμού

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από την 35829/2014-ΦΕΚ Β 2642/8.10.2014

ΥΠΕΣ 41179/2014

Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014/2019.


ΠΔ 185/2007

Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού.


ΥΠΕΣ/5694/2011

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 18183/2.4.2007 (ΦΕΚ 534 Β΄/ 13.4.2007) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού».


ΥΑ 45038/2007

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 18183/2.4.2007 Υπουργικής Απόφασης «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού», [Φ.Ε.Κ. 534Β/13.4.2007 και Φ.Ε.Κ. 759Β/14.5.2007 (διόρθωση σφάλματος)].


ΥΑ 18183/2007

Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού.

Τροποπ.με την υπ’ αριθμ. 5694/11−3−2011 (ΦΕΚ Β’382/11.3.2011

Καταργήθηκε με την υπ'αριθμ 41179/2014, ΦΕΚ-2970/Β/4.11.2014


71841/2007

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 18183/2.4.2007 υπουργικής απόφασης «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού», [ΦΕΚ 534Β/13.4.2007 και ΦΕΚ 759Β/14.5.2007 (διόρθωση σφάλματος)], όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 45038/8.8.2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1613Β΄/17.8.2007).


ΥΠΕΣ/16422/2008

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 18183/2.4.2007 Υπουργικής Απόφασης «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού», [ΦΕΚ 534Β/13.4.2007 και ΦΕΚ 759Β/14.5.2007 (διόρθωση σφάλματος)], όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 45038/8.8.2007 και 71841/21.12.2007 Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 1613Β΄/17.8.2007 και ΦΕΚ 19Β΄/14.1.2008


42128/2014

Αξιολόγηση δομών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού

ΥΠΕΣ/83024/2014

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ για τα Πενταετή
Επιχειρησιακά Προγράμματα και τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α’ βαθμού