Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

36008/1771/2015

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4147/2013, 4320/2015
ΦΕΚ: 1688/Β/13.08.2015

Κατανομή κινητής περιουσίας μεταξύ του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ETAT) και του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Αριθμ. Β/20102/17823/71/2008

Κατανομή πόρων, κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΤΑΔΚΥ μεταξύ του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΕΑΔΥ και του Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ.

Φ.21250/2748/41/2018

Τροποποίηση Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (τ. ΕΤΕΑ).


Φ80020/οικ.4785/174/2014

ΘΕΜΑ:Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.4052/2012 (Α΄ 41). Σύσταση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) και ένταξη σ’ αυτό.

Φ80020/οικ.4785/174/2014

Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.4052/2012 (Α΄ 41). Σύσταση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) και ένταξη σ’ αυτό.(ΑΔΑ: Β441Λ-Χ7Γ)

60970/3026/2016

Ανάθεση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) της είσπραξης των απαιτήσεων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) από καθυστερούμενες εισφορές μέχρι 30.11.2013 και αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές και ρύθμιση ειδικών με την είσπραξη τους θεμάτων.


25909/470/2016

Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.


Φ21250/14476/1029/2014

Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.)


Φ.80000/55949/14809/2016

Διάρθρωση των οργανικών μονάδων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) (Ν.Π.Δ.Δ.).


Φ.ΕΦΚΑ/οικ.6457/274/2017

Καθορισμός αποδοχών του Διοικητή και των Υποδιοικητών του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).


23123/785/2016

Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τις παροχές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.