Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

36847/591/2020

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 20794/2222/2012, Φ50/48597/5875/2009
ΦΕΚ: 3464/Β/10.08.2020

Τροποποίηση της υπ' αρ. 20794/2222/3.5.2012 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β' 1466) και της υπό στοιχεία Φ50/48597/5875/7.9.2009 απόφασης του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, (Β' 1975) σχετικά με τα τυπικά προσόντα των ελεγκτών Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

81905/1018/2019

Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων 20794/2222/2012 (Β’ 1466) και Φ50/48597/5875/ 2009 (Β’ 1975) σχετικά με τα τυπικά προσόντα των ελεγκτών Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.


50718/806/2020

Δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 36847/591/10-8-2020 απόφασης που αφορά την τροποποίηση της υπ’ αρ. 20794/2222/3.5.2012 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 1466) και της υπό στοιχεία Φ50/48597/5875/7.9.2009 απόφασης του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄ 1975) σχετικά με τα τυπικά προσόντα των ελεγκτών Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.  ΑΔΑ: 63Ρ3465ΧΘΞ-Δ1Θ


5982/2023

Τροποποίηση των υπ’ αρ. 20794/2222/2012 (Β’ 1466) και υπό στοιχεία Φ50/48597/5875/2009 (Β’ 1975) υπουργικών αποφάσεων σχετικά με τα τυπικά προσόντα των ελεγκτών Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.


516/58/2015

Τροποποίηση της Φ50/48597/5875/2009 (ΦΕΚ Β΄ 1975) υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)».


53118/542/2019

Τροποποίηση της 20794/2222/2012 (Β΄1466) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ».


64010/5841/2014

Τροποποίηση της 20794/2222/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1466) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ»


YA 64008/5839/2014

Τροποποίηση της Φ50/48597/5875/2009 (ΦΕΚ Β΄ 1975) υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.).

7265/957/2011

Τροποποίηση της Φ50/48597/5875 (Β΄ 1975, 10.09.2009) υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)


40017/2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ50/48597/5875/2009 υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)» (Β’ 1975).


9860/1132/2012

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ50/48597/5875/2009 (Β΄ 1975) υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)».