Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2646/1998
ΦΕΚ: 2107/Β/28.04.2022

Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους.

Σχετικά Έγγραφα

Δ11/6385/148/2020

Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους.


Δ11/4657/154/2021

Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού προγράμματος σε Δήμους.


Δ11/οικ.16878/678/2019

Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους.


ΚΥΑ Δ27/15396/539/2014

Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών- Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους.

Π1β/ΓΠ/οικ.37261/2012

Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών - Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους.

Δ11/οικ. 54537/2436/2019

Τροποποίηση της αριθμ. Δ11/οικ. 16878/678/12-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΤΕ9465Θ1Ω-ΣΞΝ) (Β΄ 1339) κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».


Δ22/οικ.22418/730/2016

Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών - Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους.


ΚΥΑΔ22/οικ. 14573/359/2017

Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών - Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους.


Αριθμ. Δ11 οικ. 26652/784/2018

Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους.


Π1β/Γ.Π/53946/2008

Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών - Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.