Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
ΦΕΚ: 2/Β/05.01.2018

Καθορισμός χρόνου και τρόπου απόδοσης στον καθολικό πάροχο (ΕΛΤΑ Α.Ε.) του επαληθευμένου από την Ε.Ε.Τ.Τ. καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για τα έτη 2013,2014 και 2015, η οποία δεν δύναται να υπερβεί τα 15 εκ. ευρώ ανά έτος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών απόδοσης στον καθολικό πάροχο (ΕΛΤΑ Α.Ε.) του επαληθευμένου από την Ε.Ε.Τ.Τ. καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για τα έτη 2013,2014 και 2015, η οποία δεν δύναται να υπερβεί τα 15 εκ. ευρώ ανά έτος


2029/Η/2018

Καθορισμός του χρόνου και του τρόπου απόδοσης στον καθολικό πάροχο (ΕΛΤΑ Α.Ε.) του επαληθευμένου από την Ε.Ε.Τ.Τ. καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας το οποίο δεν δύναται να υπερβεί τα 15 εκ. ευρώ ανά έτος, των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας.


16/Η/2019

Τροποποίηση της αριθμ. 2029/Η/31.10.2018 (Β’ 4899) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του χρόνου και του τρόπου απόδοσης στον καθολικό πάροχο (ΕΛΤΑ Α.Ε.) του επαληθευμένου από την Ε.Ε.Τ.Τ. καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας το οποίο δεν δύναται να υπερβεί τα 15 εκ. ευρώ ανά έτος, των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας».


1638/2019

Τροποποίηση της 2029/Η/31.10.2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του χρόνου και του τρόπου απόδοσης στον καθολικό πάροχο (ΕΛΤΑ Α.Ε.) του επαληθευμένου από την Ε.Ε.Τ.Τ. καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας το οποίο δεν δύναται να υπερβεί τα 15 εκ. ευρώ ανά έτος, των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας» (Β’ 4899), όπως ισχύει.


10759 ΕΞ 2020

Τροποποίηση της 2029/Η/31-10-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του χρόνου και του τρόπου απόδοσης στον καθολικό πάροχο (ΕΛΤΑ Α.Ε.) του επαληθευμένου από την Ε.Ε.Τ.Τ. καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας το οποίο δε δύναται να υπερβεί τα 15 εκ. ευρώ ανά έτος, των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας» (Β΄ 4899), όπως ισχύει.


35772 ΕΞ 2020

Καθορισμός του ύψους, του χρόνου και της διαδικασίας καταβολής στον Φορέα Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας του επαληθευμένου καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για τα έτη 2013 έως 2018, των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας, σύμφωνα με τον ν. 4053/2012, όπως ισχύει.


22562 ΕΞ 2021

Καθορισμός του ύψους, του χρόνου και της διαδικασίας καταβολής στον Φορέα Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας του επαληθευμένου από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και Ταχυδρομείων για το έτος 2019, των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας, σύμφωνα με τον ν. 4053/2012 (Α’ 44).


22112 ΕΞ 2023

Καθορισμός του ύψους, του χρόνου και της διαδικασίας καταβολής στον Φορέα Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, χρηματικής προκαταβολής, η οποία δεν δύναται να υπερβεί τα 15 εκ. ευρώ, πριν από την επαλήθευση του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, για το έτος 2022, των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας, σύμφωνα με τον ν. 4053/2012 (Α’ 44), όπως ισχύει. 


697/129/2013

Καθορισμός μεθοδολογίας υπολογισμού Καθαρού Κόστους Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας .


ΕΣ/ΤΜ.6/191/2007

Παροχή υπηρεσιών διακίνησης της αλληλογραφίας: ..ζητείται η ανάκληση της 230/2007 πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου (Β΄Διακοπών) ..Με τα δεδομένα αυτά και, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω (σκέψη ΙΙΙ), το Τμήμα κρίνει ότι συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση οι προϋποθέσεις της προσφυγής στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.1 εδ.β΄ της Οδηγίας 2004/18 (βλ. και άρθρο 25 παρ.1 εδ. β΄του π.δ/τος 60/2007) καθόσον η .. ως φορέας παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας έχει αποκλειστικό δικαίωμα για την διακίνηση των ως άνω εντύπων του ... δεδομένου ότι το βάρος αυτών δεν υπερβαίνει τα 50 γραμμάρια.Κατά συνέπεια, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή στο σύνολό της, να ανακληθεί η 230/2007 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου (Β΄Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να υπογραφεί το σχέδιο της οικείας σύμβασης.Ανακαλεί την 230/2007 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου (Β΄Διακοπών)