Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 40272/2013
Εορτασμός της εθνικής επετείου της 28 ης Οκτωβρίου 1940
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

31849/2017

Εορτασμός της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940(ΑΔΑ:6Θ9Σ465ΧΘ7-ΣΙΑ)


31850/2017

Εορτασμός των επετείων της 28ης και της 26ης Οκτωβρίου στις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.(ΑΔΑ:Ψ556465ΧΘ7-ΒΦΑ)


36684/2017

 Εορτασμός Εθνικής Αντίστασης.(ΑΔΑ:6ΣΨΗ465ΧΘ7-5ΝΙ)


ΕΣ/Τ1/173/2006

H συνοδεία του Γενικού Γραμματέα  για την  εκπροσώπηση της Κυβερνήσεως σε εκδήλωση εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 δεν συνιστά μετακίνηση για εκτέλεση υπηρεσίας, ούτε συμβάλλει στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ως άνω Υπουργείου, η δε μη πραγματοποίησή τους (των δαπανών) δεν παρακωλύει την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του. 

Ν.3817/2010

Κύρωση της από 13 Οκτωβρίου 2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ 215 Α΄) και άλλες διατάξεις


31847/2017

Εορτασμός της ημέρας των Ηνωμένων Εθνών.(ΑΔΑ:64ΧΩ465ΧΘ7-ΑΒΝ)


Ν.4212/2013

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (Α΄ 25).


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/50/14336/2019

Τροποποίηση της ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/5/24967/28-7-2015 (ΦΕΚ 1594/Β’/30-7-2015) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων διεξαγωγής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)». 


Δ6Α 1180478ΕΞ2012

Ανακατανομή των οργανικών θέσεων των υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών, κατά κλάδο προέλευσης, μεταξύ των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης (Από την 21 Οκτωβρίου 2013, ημερομηνία ισχύος της Δ6Α/1156892/ΕΞ2013-ΦΕΚ – 2600 Β/15-10-2013, παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. Δ6Α 1180478 ΕΞ 2012/28-12-2012 (Β΄ 3573) υπουργική απόφαση.

Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.2449/Α325/2017

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 1 ης, 2ας και 3ης Ιουλίου 2017 σε περιοχές του Δήμου Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και της 3 ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές του Δήμου Σαρωνικού και της 13ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές των Δήμων Μαραθώνος και Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.