Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4440/2016

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016) ΑΔΑ:ΨΝΜ446ΜΤΛΗ-ΗΗΨ

Σχετικά Έγγραφα

148400/E2/2021

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016) ΑΔΑ:Ψ50Α46ΜΤΛΗ-Ρ0Φ


70751/E2/2021

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)  ΑΔΑ: ΨΦΥΩ46ΜΤΛΗ-ΨΧΨ


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/129/οικ.9359/2018

Καθορισμός της διαδικασίας αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/375/οικ.20724/2019

Τροποποίηση της αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/129/οικ.9359/6.3.2018 (Β’ 883) απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας».


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/647/16030/2020

Διευκρινίσεις για τη διενέργεια αμοιβαίας μετάταξης στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και λοιπές διευκρινίσεις στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ΕΣΚ ΑΔΑ:Ψ62Σ46ΜΤΛ6-Σ04


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /102/οικ. 43867/2017

ΘΕΜΑ: Έναρξη Β’ κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και οδηγίες για την ολοκλήρωση του Α’ κύκλου κινητικότητας


ΝΣΚ/182/2019

Αν είναι δυνατή η διενέργεια μετάταξης ή/και απόσπασης προσωπικού κατά παρέκκλιση των διατάξεων από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας - ΕΣΚ (ν. 4440/2016) και κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, κατά το άρθρο 32 του ν. 4559/2018, στη νεοσυσταθείσα Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.(...) Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων νομιμοποιείται να εξετάσει τις επίμαχες αιτήσεις και να διενεργήσει τις σχετικές μεταβολές (μετατάξεις) εφόσον: α) υφίστανται κενές οργανικές θέσεις στις υπηρεσίες υποδοχής και β) κρίνει ότι εξυπηρετούνται οι υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές διαγράφονται στο άρθρο 32 του ν. 4559/2018.


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/76/οικ.28554/2017

Έναρξη εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν.4440/2016, όπως ισχύει).(ΑΔΑ:Ψ2Τ6465ΧΘΨ-8Ρ8)


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /768/6321/2021

Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ). ΑΔΑ: 6ΚΠ446ΜΤΛ6-7ΨΓ


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/430/οικ.2631/2020

Τροποποίηση διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας ΑΔΑ: 67ΟΓ46ΜΤΛ6-ΔΩΞ