Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

45418/2024

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 43726/2019

Παροχή μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους των ΟΤΑ.


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

53361/2006

Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής.


Αριθ. 2/12542/0022/2003

Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μέτρα προληπτικής ιατρικής.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την 53361/2006 - ΦΕΚ: 1503/Β/2006 - Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής.


31119/2008

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 53361/2.10.2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής.


36586/2007

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 53361/2.10.2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής


ΠΟΛ.1206/2018

Φορολογική μεταχείριση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και γάλακτος που αποτιμώνται σε χρήμα και καταβάλλονται σε εργαζόμενους των Ο.Τ.Α.  ΑΔΑ: 673Χ46ΜΠ3Ζ-ΛΥΕ 


87669/2019

Μερική τροποποίηση της αριθμ. 43726/7-6-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β' 2208).


1073/36/2023

Παροχή μέσων ατομικής προστασίας στους υπαλλήλους της Υποδιεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος της Διεύθυνσης Φάσματος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.


ΥΠ.ΕΣ/73365/2020

Παροχή μέσων ατομικής προστασίας και μέτρα προληπτικής ιατρικής σε επιβλέποντες μηχανικούς


43726/2019

Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής. 


43726/2019/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ