Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3891/2010

Εξειδίκευση της έκτασης και του χρόνου διαγραφής των χρεών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς ΟΣΕ και καθορισμός της διαδικασίας διαπίστωσης, βεβαίωσης και διαγραφής τους και κάθε άλλης λεπτομέρειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3891/2010.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Ν.3891/2010

Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα.


1016/14/62/2020

Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοιου COVID 19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων, της διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων. 


Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/2015

Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης άσκησης Επαγγέλματος στην ειδικότητα «Διασώστης- Πλήρωμα Ασθενοφόρου».


ΔΔΑΔ Β 1120723/2018

Καθορισμός της διαδικασίας, εξειδίκευση και στάθμιση των επιμέρους κριτηρίων και ρύθμιση κάθε άλλης λεπτομέρειας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4389/2016 (Α' 94), ως προς τους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (A.A.Δ.Ε.).


Γ4α/Γ.Π/οικ.34218/2017

Τροποποίηση της αριθμ. Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/2015 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος στην ειδικότητα Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου (ΦΕΚ Β΄ 1486)».


Δ4δ/102113/2018

Επαναφορά υπαλλήλων που μεταφέρθηκαν δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 16 του ν. 3891/2010 (Α’ 188) και 9 του ν. 3920/2011 (Α’ 33) σε διάφορους φορείς του Δημοσίου. 


170225/2014

Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής  λεπτομέρειας.


45378/555/2007

Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού στις Δημόσιες Επιχειρήσεις με την επωνυμία ΟΣΕ ΑΕ, ΕΔΙΣΥ ΑΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, ΓΑΙAΟΣΕ ΑΕ, ΟΑΣΑ ΑΕ, ΕΘΕΛ ΑΕ, ΗΣΑΠ ΑΕ, ΗΛΠΑΠ ΑΕ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.


1787/2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3891/20.7.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Επικρατείας και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός του χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 (A΄ 118) και της διαδικασίας έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και πίστωσης της οικονομικής διευκόλυνσης, και ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων εκκαθάρισης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας» (B΄ 3194).


3603/2022

Καθορισμός του χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής της παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 4934/2022 (Α’ 100), των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία της, των απαραίτητων διαλειτουργικότητων, εξειδίκευση των συναφών παροχών για τον καθορισμό των δικαιούχων, καθορισμός των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, της χρονικής περιόδου της δράσης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.