Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Ν.4692/2020

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
ΦΕΚ: 111/Α/12.06.2020

Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.

Σχετικά Έγγραφα

Ν.4823/2021

Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.


ΕΑΔΗΣΥ/1025/2022

Έργο: «Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου …» εκτιμώμενης αξίας €170.944,66€ (πλέον Φ.Π.Α.).


Ν.3511/2006

Aναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις.


N.3013/2002

Αναβάθμιση πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις.


Ν.3450/2006

Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.


Π.Δ.57/2001

Σύσταση και αναβάθμιση Τελωνειακών και Χημικών Αρχών και άλλες οργανωτικές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.


Π.Δ.337/1992

Σύσταση, αναβάθμιση και κατάργηση Νομαρχιακών Τελωνειακών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις”.


N.4777/2021

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις


Ν.1943/1991

Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις. (Α' 50).


N.4280/2014

Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.