Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 36867 ΕΞ 2020

Δημοσίευση του νέου Κανονισμού Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) και αναλυτικά ερωτηματολόγια με οδηγίες. ΑΔΑ:6Υ61Η-ΑΨΧ

Σχετικά Έγγραφα

οικ. 36867 ΕΞ 2020

Έγκριση Κανονισμού Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.).

47457/2020Δημοσίευση του νέου Κανονισμού Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) και αναλυτικά ερωτηματολόγια με οδηγίες. ΑΔΑ:6Υ61Η-ΑΨΧ


2/79353/ΔΥΕΠ/2013

Έγκριση Κανονισμού Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.).

2/40366/ΔΥΕΠ/2013

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) (παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3492/2006).

2/40379/ΔΥΕΠ/2013

Κανονισμός της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) περί Επιβολής Δημοσιονομικών Διορθώσεων.


2/40371/ΔΥΕΠ/2013

Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας των Δημοσιονομικών Ελεγκτών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε).(Βλ.Ν.3492/2006) 

2/92835/0004/2017

Ανασυγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.


Αριθμ.2/98275/0004/2014

Ανασυγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.(Καταργήθηκε με την υπ'αριθμ.2/92835/0004/2017, ΦΕΚ 4748/Β/29.12.2017)


2/70212/0004/2012

Έναρξη λειτουργίας οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

72/2017

Τροποποίηση της αριθμ. 2/40379/ΔΥΕΠ/19-4-2013 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) περί επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων» (ΦΕΚ Β' 1076).


437/2017

Τροποποίηση της αριθ. 2/40379/ΔΥΕΠ/19-4-2013 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) περί επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων» (ΦΕΚ Β’ 1076).