Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2971/2001
ΦΕΚ: 1864/Β/15.05.2020

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

Σχετικά Έγγραφα

Δ10Β/1053970/1672/ΕΞ2013

Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού.

(Τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε  με την Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013 ΦΕΚ 1094/Β/2013 .Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ10Β 1053970/1672 ΕΞ 2013/29.3,2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 801Β΄)περί «Απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα,του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνώνκαι πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού» και κωδικοποίηση αυτής.)


ΔΔΠ0007378/0454Β/2017

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών


42112/2019

Διαδικασία διεξαγωγής των δημοπρασιών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α'285), όπως ισχύει


Δ10Β/0005802/ΕΞ2014/3642/2014

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β 328/13.02.2014) υπουργικής απόφασης περί απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού.

Δ10Β0004110 ΕΞ 2014

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β΄ 328/13.02.2014) Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού.

ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015/2015

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0005159/586Β΄ ΕΞ2015/7.4.2015 απόφασης παραχώρησης, με αντάλλαγμα,
του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού, (ΦΕΚ 578/Β΄).


ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΔΠ0007378/0454Β΄/ 11-05-2017 κοινής υπουργικής απόφασης περί «Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» (ΦΕΚ 1636Β΄/ 12-05-2017) .


ΔΔΠ Β 0003982 ΕΞ 2018

«Προσαρμογή της διαδικασίας παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στο νέο Οργανισμό του Υπουργείου Οικονομικών, π.δ. 142/2017».(ΑΔΑ:ΨΦΝΟΗ-ΘΟΩ )


ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015

Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού.(Τροποποιήθηκε με την αριθμ.ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015/2015 ΦΕΚ 828/Β/12.5.2015 και με την αριθμ.ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015,ΦΕΚ-1044/Β/4.6.2015)


ΔΔΠ/Β 0007612/0630 ΕΞ2016

«Παραχώρηση με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, για τα έτη 2016-2017, κατόπιν της έκδοσης του ν. 4384/23-4-2016 (78 Α)».(ΑΔΑ:6ΚΣ6Η-ΙΟ5)