Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

50677/2019

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων προκήρυξης 3Κ/2018 – Ανάρτηση πινάκων οριστικά διοριστέων/προσληπτέων με προσωπικά στοιχεία και αναλυτική βαθμολογία 


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/45681/2019

Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων προκήρυξης 3Κ/2018 – Διορισμός επιτυχόντων


ΥΠ.ΕΣ.2629/2020

Έκδοση αναμορφωμένων πινάκων δοριστέων της προκήρυξης 3Κ/2018


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ/77/22109/2019

Κατανομή προσωπικού σύμφωνα με τον πίνακες διοριστέων της Προκήρυξης 3Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π. στο Υπουργείο Εσωτερικών έτους 2019.


ΥΠ.ΕΣ.9873/2018

Δυνατότητα πρόσληψης βάσει προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της προκήρυξης 3Κ/2018


91152/2022

Γνωστοποίηση έκδοσης οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 13Κ/2021


22143/2023

Έλεγχος Οριστικών Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2023.- ΑΔΑ:62Π946ΜΤΛ6-ΞΔΞ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 301/2023

2978/2024:Έλεγχος Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 547/2023


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/246/2018

Καταβολή αποδοχών:Στην προκειμένη περίπτωση, ο φερόμενος ως δικαιούχος ….περιλαμβάνεται στους προσωρινούς πίνακες διοριστέων της 3Κ/2018 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 4/2.2.2018) για θέση ΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων. Συνεπώς, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν, ανεξαρτήτως της νομιμότητας των άνω προσωρινών πινάκων, ο συγκεκριμένος νομίμως προσελήφθη από τη Δ.Ε.Υ.Α. ....., με την από 8.5.2018 σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, για την κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, η συνδρομή των οποίων δεν αμφισβητείται από τον Επίτροπο. 


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/219/2018

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ:Με το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄254) παρέχεται η δυνατότητα στους οικείους φορείς να προσλαμβάνουν το προσωπικό που περιλαμβάνεται στους σχετικούς προσωρινούς πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π., με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας μέχρι οκτώ μηνών, με μόνη τη συνδρομή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών και ανεξαρτήτως της νομιμότητας των άνω προσωρινών πινάκων.ΙΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση, οι φερόμενοι ως δικαιούχοι, …. του …, …. του … και …. του …., περιλαμβάνονται στους προσωρινούς πίνακες διοριστέων της 3Κ/2018 διακήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ τεύχος ΑΣΕΠ 4/2018). Συνεπώς, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν, ανεξαρτήτως της νομιμότητας των άνω προσωρινών πινάκων, οι ανωτέρω νομίμως προσλήφθηκαν από τη Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου, με τις από 30.4.2018 συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου οκτάμηνης διάρκειας, για την κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, η συνδρομή των οποίων δεν αμφισβητείται από τον Επίτροπο. ΙV. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι νόμιμη και, ως εκ τούτου, το ένταλμα αυτό πρέπει να θεωρηθεί.


ΣΤΕ/2976/2006

Σύνθετη διοικητική ενέργεια- αίτηση ακυρώσεως:.Επειδή, όπως έγινε δεκτό ανωτέρω, η σύνθετη διοικητική ενέργεια του κατ’ αρθρ. 17 ν. 2190/1994 διαγωνισμού, ολοκληρώνεται με την πράξη του Α.Σ.Ε.Π. περί κυρώσεως των οριστικών πινάκων επιτυχίας και διοριστέων, η οποία και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μετά την έκδοση της τελευταίας αυτής πράξεως όλες οι προηγούμενες πράξεις, όπως είναι οι αποφάσεις του ΑΣΕΠ επί υποβληθεισών ενστάσεων, ενσωματώνονται στην τελευταία και χάνουν τον εκτελεστό τους χαρακτήρα. Κατόπιν αυτών, η κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη καθ’ ο μέρος στρέφεται κατά της υπ’ αριθμ. 1723/8.8.2002 αποφάσεως του ΑΣΕΠ, διότι η πράξη αυτή έχει χάσει την εκτελεστότητα της ενσωματωθείσα στην 1812/28.8.2002 πράξη του Α.Σ.Ε.Π. περί κυρώσεως των οριστικών πινάκων διοριστέων. Περαιτέρω, καθ’ ο μέρος στρέφεται κατά της ως άνω θεωρηθείσας ως συμπροσβαλλόμενης υπ’ αριθμ. 1812/28.8.2002 αποφάσεως του ΑΣΕΠ, η κρινόμενη αίτηση ασκείται εκπροθέσμως, διότι όπως συνάγεται από τις διατάξεις του αρθρ. 46 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 (Α 8), η εξηκονθήμερη προθεσμία ασκήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως για τους τρίτους υποψηφίους σε διαγωνισμό για την πλήρωση θέσης, δηλαδή για όλους τους άλλους πλήν εκείνων στους οποίους αναφέρεται η βάσει διατάξεως νόμου δημοσιευόμενη πράξη κυρώσεως των πινάκων διοριστέων, αρχίζει από την επομένη της δημοσιεύσεως της εν λόγω πράξης, εφόσον δεν προβλέπεται από το νόμο κοινοποίηση της πράξης αυτής στους τρίτους υποψηφίους, (βλ. ΣτΕ 2484/2006, πρβλ, ΣτΕ 467/2003). Εν προκειμένω, η ανωτέρω υπ’ αριθμ. 1812/28.8.2002 απόφαση περί κυρώσεως των οριστικών πινάκων διοριστεών δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 4.9.2002 (ΦΕΚ 248/4.9.2002 ΠΡΤΜ), κατά τα οριζόμενα στο αρθρ. 17 παρ. 11 του ν. 2190/1994, ενώ η κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως ασκήθηκε στις 18.12.2002, δηλαδή μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της πιο πάνω αποφάσεως. Κατόπιν αυτών, η υπό κρίση αίτηση είναι απορριπτέα. Κατά την γνώμη όμως της Παρέδρου Μ. Παπαδοπούλου, ενόψει της προεκτεθείσας πλοκής πρέπει να θεωρηθεί ότι η προθεσμία προσβολής της ως άνω 1812/28/8/2002 αποφάσεως περί κυρώσεως των οριστικών πινάκων διοριστέων άρχισε να τρέχει από το χρόνο ικανοποιήσεως στον αιτούντα η πλήρους γνώσεως απ’ αυτόν της προηγηθείσας υπ’ αριθ. 1723/8.8.2002 αποφάσεως του ΑΣΕΠ με την οποία απορρίφθηκε η ένσταση του, αφού από το χρόνο αυτό έλαβε γνώση της αιτιολογίας της απορρίψεως της ενστάσεως του και μπορούσε να διατυπώσει σχετικούς λόγους ακυρώσεως. Συνεπώς, κατά τη γνώμη αυτή, η υπό κρίση αίτηση ασκείται εμπροθέσμως κατά της πιο πάνω 1812/28/8/2002 αποφάσεως, δεδομένου ότι δεν προκύπτει από στα στοιχεία του φακέλου κοινοποίηση η πλήρης γνώση της ανωτέρω (1723/8.8.2002) προηγηθείσας αποφάσεως σε χρόνο απέχοντα πλέον των 60 ημερών από την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/6/2019

Καταβολή μισθοδοσίας ωρομίσθιων παιδαγωγών:..Με δεδομένα αυτά, η Επιχείρηση, προβλέποντας στην προκήρυξη τη δυνατότητα υποβολής ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης ενώπιόν της, πέραν αυτής που ο νόμος προβλέπει κατά των οριστικών πινάκων κατάταξης ενώπιον του ΑΣΕΠ, επιτρεπτώς αυτοδεσμεύτηκε. Περαιτέρω, η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού συντελέστηκε με την ανάρτηση των οριστικών πινάκων από την ορισθείσα Επιτροπή αξιολόγησης η οποία νομίμως συγκροτήθηκε από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο μέτρο που αυτό είναι αρμόδιο για τον διορισμό του προσωπικού της επιχείρησης άρθρο 6 παρ. 1, περ. α΄ και παρ. 3 της 43254/2007 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Κωλύματα, ασυμβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου δημοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του ν. 3463/2006», Β΄ 1492, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 264 περ. β΄ του «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και Ε.Σ. Πρ. Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο VIΙ Τμ. 97/2013). Η δε ανάθεση στην ίδια Επιτροπή που διενήργησε την πρόσληψη και της αρμοδιότητας εξέτασης των ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων δεν αντίκεται στην αρχή της αμεροληψίας (βλ. άρθρο 7 του, κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999, Α΄45, «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας») διότι, σε κάθε περίπτωση, αρμόδιο να αποφανθεί οριστικά, κατ’ ένσταση, επί της νομιμότητας της πρόσληψης είναι το Α.Σ.Ε.Π. Περαιτέρω, τα οικονομικά κριτήρια ναι μεν δεν περιλαμβάνονται σε εκείνα που απαριθμεί η διάταξη του άρθρου 21 παρ. 11Α του ν. 2190/1994 πλην όμως, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά είναι συναφή με το αντικείμενο της προκήρυξης, ήτοι την πρόσληψη άνεργου ωρομίσθιου προσωπικού, και δεν υποβλήθηκε ένσταση αναφορικά με την πρόβλεψή τους, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η συμπερίληψή τους δεν επέδρασε στη δημοσιολογιστική νομιμότητα της επίμαχης δαπάνης..(..)Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η δαπάνη που εντέλλεται με το Α12 οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου ..., θα μπορούσε να θεωρηθεί λόγω πλάνης εάν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2018 τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.