Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3492/2006
ΦΕΚ: 305/Β/05.02.2013
Σύσταση και Οργάνωση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Πλην Υπηρεσιών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.).
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Αριθμ.Φ.800/265/139770/2014

Σύσταση και Οργάνωση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 

115223/2021

Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4622/2019.


2903.5/37543/2021

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί θεμάτων του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων σε υπηρεσιακά όργανα του Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


Π.Δ 215/2007

Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.


1401.9/87982/2022

Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.


154187/2022

Έναρξη λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.


7095/2020

Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, επιπέδου Διεύθυνσης, στο Υπουργείο Τουρισμού.

Καταργήθηκε με την 12158/2021- ΦΕΚ: 3397/Β/28.7.2021 


26293/Δ1.8614/2020

Έναρξη λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.


2422.3/3364/2019

Τροποποίηση της 2422.3/2480/2018/11-01-2018 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης διδακτικού προσωπικού στις Παραγωγικές Σχολές Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και στα Σχολεία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Β'71)».


2422.3/85549/2019

Τροποποίηση της 2422.3/2480/2018/11-01-2018 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: «Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης διδακτικού προσωπικού στις Παραγωγικές Σχολές Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και στα Σχολεία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» (Β’ 71).