Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

5211/02/13/2013

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3492/2006
ΦΕΚ: 305/Β/05.02.2013
Σύσταση και Οργάνωση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Πλην Υπηρεσιών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.).

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Αριθμ.Φ.800/265/139770/2014

Σύσταση και Οργάνωση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 

115223/2021

Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4622/2019.


2903.5/37543/2021

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί θεμάτων του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων σε υπηρεσιακά όργανα του Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


2407/2022

Συμπλήρωση του ισχύοντος μεταβατικού οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τη σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.


Π.Δ 215/2007

Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.


7095/2020

Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, επιπέδου Διεύθυνσης, στο Υπουργείο Τουρισμού.

Καταργήθηκε με την 12158/2021- ΦΕΚ: 3397/Β/28.7.2021 


1401.9/87982/2022

Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.


154187/2022

Έναρξη λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.


26293/Δ1.8614/2020

Έναρξη λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.


26193/Δ1.8581/2020

Οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.