Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./216/οικ.11556/2024

Προκήρυξη 2ΓΒ/2023 - Γνωστοποίηση έκδοσης απόφασης κατανομής διοριστέων και στοιχείων επικοινωνίας αυτών στους φορείς διορισμού.


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/35367/2020

Προκήρυξη 10Κ/2018 - Γνωστοποίηση έκδοσης απόφασης κατανομής διοριστέων ΠΕ & διάθεση προσωπικών τους στοιχείων στους φορείς


16653/2023

Προκήρυξη 4Κ/2020. Γνωστοποίηση έκδοσης απόφασης κατανομής διοριστέων.


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/493/οικ.9776/2016

Καθορισμός της διαδικασίας μεταβολής του φορέα διορισμού των περιλαμβανομένων σε οριστικούς πίνακες διοριστέων κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4369/2016 (Α΄33).


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.2,9/ 57/οικ.6800/2018

«Μεταβολή του φορέα διορισμού των περιλαμβανομένων σε οριστικούς πίνακες διοριστέων κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4369/2016 (Α' 33)».(ΑΔΑ:6Μ5Ο465ΧΘΨ-ΠΓ0)


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/563/οικ.30936/2016

Μεταβολή του φορέα διορισμού των περιλαμβανομένων σε οριστικούς πίνακες διοριστέων κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4369/2016  (Α' 33) (ΑΔΑ:78ΚΕ465ΦΘΕ-9ΔΧ)


ΝΣΚ/322/2016

Νομιμότητα απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί διορισμού, στη Γ.Γ.Δ.Ε,. υπαλλήλων από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ. (...)Είναι νόμιμη η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία διορίστηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών υπάλληλοι για την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού, βάσει της προκήρυξης 2Κ/2014, μετά τη δημοσίευση του οριστικού πίνακα διοριστέων 1Δ/2015, στον οποίο ομοίως είχαν συμπεριληφθεί οι ως άνω υπάλληλοι, για την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού σε Δήμους της χώρας και στο Τ.Π. και Δανείων, σύμφωνα με άλλη προκήρυξη (ομόφ.)


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.2,9/ 69 / οικ.5895/2020

Ειδικές διατάξεις διορισμού – πρόσληψης προσωπικού στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.2190/94, όπως ισχύει ΑΔΑ:69ΧΘ46ΜΤΛ6-ΧΛ4


Α.1092/2023

Τροποποίηση της προθεσμίας εκπλήρωσης υποχρέωσης που σχετίζεται με την προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579), κατόπιν της έκδοσης της υπό στοιχεία Α 1078/2023 (Β’ 3472) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών.


4377/Γ4−544/2015

Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας των Ερευνών επί της Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων στους Τομείς α) Μεταφορών, Αποθήκευσης και Επικοινωνιών και β) Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, έτους αναφοράς 2014, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός της αμοιβής τους.


ΔΕΚ/C‑250/2007

«Παράβαση κράτους μέλους – Οδηγία 93/38/ΕΟΚ – Δημόσιες συμβάσεις στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών – Σύναψη συμβάσεως χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού – Προϋποθέσεις – Γνωστοποίηση των λόγων απόρριψης προσφοράς – Προθεσμία»