Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 1564/1985
ΦΕΚ: 1196/Β/16.03.2022

Εθνικός Κατάλογος ποικιλιών, υποκειμένων και κλώνων αμπέλου (Vitis L.)

Τροποποιείται με την 1918/276882/2022 ΦΕΚ: 5023/Β/26.09.2022

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

1918/276882/2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 530/57378/16.03.2022 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικός Κατάλογος ποικιλιών, υποκειμένων και κλώνων αμπέλου (Vitis L.)» (Β’ 1196).


361896/1987

Τεχνικός Κανονισμός αποδοχής ποικιλιών αμπέλου (Vitis L.) 

1649/89081/2018- ΦΕΚ: 2816/Β/2018 άρθρο 6 παρ. 1:Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργούνται: α) η αριθμ. 361896/02-10-1987 απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός αποδοχής ποικιλιών αμπέλου (Vitis L.)» (Β’ 566).


1847/60594/2016

Τεχνικός κανονισμός επιλογής και αποδοχής κλώνων ποικιλιών και κλώνων υποκειμένων αμπέλου».


Αριθ. 236958/2003

Εθνικός Κατάλογος ποικιλιών Καλλιεργουμένων φυτικών ειδών.


1649/89081/2018

Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για τον έλεγχο ποικιλιών αμπέλου (Vitis L.) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2004/29/ΕΚ, (ΕΕ L 71, 10.03.2004, σ. 22) και άλλες εθνικές διατάξεις.


2690/162757/2018

Διευκρινήσεις επί της αριθμ. 1649/89081/22.06.2018 υπουργικής απόφασης «Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για τον έλεγχο ποικιλιών αμπέλου (Vitis L.) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2004/29/ΕΚ, (ΕΕ L 71, 10.03.2004, σ. 22) και άλλες εθνικές διατάξεις» (Β΄ 2816)”. ΑΔΑ: 6ΡΞΣ4653ΠΓ-1ΨΞ 


943/97828/2021

Έλεγχος ταυτότητας ποικιλιών αμπέλου


329584/1996

Εγγραφή ποικιλιών στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών και υποκειμένων φυτικών ειδών καρποφόρων δέντρων, θάμνων και λοιπών μικρών καρποφόρων.


1783/253371/2022

Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των ελαχίστων χαρακτηριστικών που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και των ελαχίστων προϋποθέσεων για τη διενέργεια της εξέτασης ορισμένων ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2003/90/ΕΚ (L 254) και 2003/91/ΕΚ (L 254), όπως ισχύουν μετά και την τελευταία τροποποίησή τους με την εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2022/905 της Επιτροπής (L 157), καθώς και σχετικές εθνικές διατάξεις.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ  1096/113917/2023 - ΦΕΚ: 2563/Β/21.4.2023 


3881/39976/2012

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 396943/9-11-1992 απόφασης των Υπουργών Γεωργίας και Εθνικής Οικονομίας «Εγγραφή ποικιλιών αμπέλου στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων φυτικών ειδών» (ΦΕΚ Β΄ 684).