Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3850/2010

Ετήσιος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας(ΑΔΑ: ΒΙΞΕΛ-8ΤΦ)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Aρ. πρωτ 7923/Δ24.790/2013

Θέμα: Υποβολή έκθεσης δραστηριοτήτων παρόχων υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας (ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ, μεμονωμένοι τεχνικοί Ασφάλειας και ιατροί εργασίας)


ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών Τεχνικού ασφάλειας-Ιατρού εργασίας.


ΠΔ 294/1988

Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/85 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων"


οικ.16935/Δ10.104/2010

Όροι παροχής υπηρεσιών και χρονικά όρια υποχρεωτικής απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας κατά την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών σε πλοία.


73553/2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 16935/Δ10.104/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι παροχής υπηρεσιών και χρονικά όρια υποχρεωτικής απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας κατά την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών σε πλοία».


131289/1988

Ανακοίνωση δημοσίευσης πδ 294/1988 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλεια και γιατρού εργασίας..."


130391/2001

Υπολογισμός και κατανομή του χρόνου απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας στις εποχικές επιχειρήσεις


68377/3248/2018

Εφαρμογή για το έτος 2019 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας" (ΦΕΚ B΄3001), ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4.(ΑΔΑ:6ΓΦΥ465Θ1Ω-ΟΤΔ)


12773/236/2015

Εφαρμογή της υπουργικής απόφασης 10520/213/16-3-2015 (B΄453) "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας ΑΔΑ:(ΩΑΣΞ465ΦΘ5-ΗΞ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


41366/1888/2018

Εφαρμογή για το έτος 2018 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας" (ΦΕΚ B΄3001), ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4.   ΑΔΑ: 6Σ48465Θ1Ω-ΡΡΗ