Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010, 4555/2018
ΦΕΚ: 182/Β/15.01.2024

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων καθώς και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων. 

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

699/2019

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, τους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, Προϊσταμένους Τμημάτων τους και υπαλλήλους των, των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων, Τρικάλων και Καρδίτσας.


121/2019

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, τους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, Προϊσταμένους Τμημάτων τους και υπαλλήλους των, των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων, Τρικάλων και Καρδίτσας.


6477/2014

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Διοικητικού/Οικονομικού και των Τμημάτων τους, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, Καρδίτσας και Τρικάλων

6075/2024

Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, καθώς και τους Προϊσταμένους Τμημάτων της ανωτέρω Υπηρεσίας.


878/2019

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Διοικητικού - Οικονομικού και των Τμημάτων τους, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, Καρδίτσας και Τρικάλων.


7414/2019

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Διοικητικού - Οικονομικού και των Τμημάτων τους, των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Μαγνησίας και Σποράδων και Τρικάλων.


5988/2024

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού και των Τμημάτων της, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας


8100/2014

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους Δ/νσεων, στους Προϊσταμένους Τμημάτων και στους Υπαλλήλους των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, Καρδίτσας και Τρικάλων.

οικ. 839/2019

Τροποποίηση της αριθμ. οικ.699/13-09-2019/ απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής (ΦΕΚ 3625/Β΄) «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, τους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, Προϊσταμένους Τμημάτων τους και υπαλλήλους των, των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων, Τρικάλων και Καρδίτσας.


5751/2014

1)5751/2014:Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Δ/ντή και τους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Θεσσαλίας.2)Γρ. Ανππ./824/2014:Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων, Τρικάλων και Καρδίτσας, καθώς στους Προϊστάμενους και σε υπαλλήλους των Τμημάτων αυτών.3)12131/2014:Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στους Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Τμημάτων και Γραφείων των οργανικών μονάδων που τη συγκροτούν.