Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2961/2001 , 2725/1999 , 4270/2014
ΦΕΚ: 704/Β/10.02.2023

Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266) χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες για το έτος 2023. 

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

218432/2023

Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ’ αρ. 65456/2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 256) χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες για το έτος 2023» (Β’ 704).


114021/2021

Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 79 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες.

 127200/2021:Διευκρινιστική – ερμηνευτική εγκύκλιος επί των άρθρων 1, 2 και 4 της υπ’ αριθμ. 114021 ΚΥΑ (Β΄ 1075) για τον καθορισμό του πλαισίου, όρων, προϋποθέσεων, κριτηρίων κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 79 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α’ 256) χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες.  ΑΔΑ:ΨΥΨΝ4653Π4-ΠΒΣ


230809/2022

Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ’ αρ. 114021/ 11-03-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 79 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες» (Β’ 1075).


87803/2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 114021/11-03-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 79 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες» (Β’ 1075). 


294561/2021

Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αρ. 114021/11.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 79 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες» (Β’ 1075).


175657/2022

Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ’ αρ. 114021/11-03-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 79 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες» (Β’ 1075).


620241/2021

Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ’ αρ. 114021/11-03-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 79 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες» (Β’ 1075).


127200/2021

Διευκρινιστική – ερμηνευτική εγκύκλιος επί των άρθρων 1, 2 και 4 της υπ’ αριθμ. 114021 ΚΥΑ (Β΄ 1075) για τον καθορισμό του πλαισίου, όρων, προϋποθέσεων, κριτηρίων κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 79 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α’ 256) χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες.  ΑΔΑ:ΨΥΨΝ4653Π4-ΠΒΣ


Ε.2020/2023

«Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για τη χορήγηση πιστοποιητικών του άρθρου 105 του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ Α΄ 266) και την παραγραφή των υποθέσεων στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών». ΑΔΑ:Ψ4Τ046ΜΠ3Ζ-76Υ


696968/69728/46185/7486/1809/2020

Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στην παρ. 4 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στα δικαιούχα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία.