Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010 , 4623/2019

Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης (άρθρο 77 του ν. 3852/2010)

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠΕΣ/27230/2011

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις αναφορικά με τη διαδικασία εκλογής και την καταστατική θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (άρθρο 77 του Ν. 3852/ 2010) και του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης (άρθρο 179 του Ν. 3852/ 2010).


ΙΚΑ/Α20/251/78/2011

ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση Αιρετών Οργάνων των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης καθώς και του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.3852/2010- Πρόγραμμα Καλλικράτης»ΕΓΚΤΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 44


8526/2015

Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ:7ΔΝ0465ΦΘΕ-23Α)


ΚΥΑ/19165/2011

ΘΕΜΑ: Διαδικασία καταβολής των εισφορών, επί των αποδοχών της οργανικής θέσης, στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, των αιρετών των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης και περιφερειακού συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης, που λαμβάνουν αντιμισθία.


ΝΣΚ/615/2012

Έδαφος εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 109 παρ.7 του ν. 3852/2010 περί μεταφοράς προσωπικού. Η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 περί μεταφοράς προσωπικού εφαρμόζεται σε περίπτωση λύσης δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α., εφόσον η δραστηριότητά τους αναλαμβάνεται και συνεχίζεται από τον οικείο δήμο ή από ν.π.δ.δ. αυτού. Άλλως εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 262 του ν.3463/2006. (ομοφ.)

ΕλΣυν./Κλ.7/48/2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:Μη νόμιμη η καταβολή δαπάνης υπέρ της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου σε εκτέλεση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ανωτέρω Δημοτικής Επιχείρησης, καθόσον κατά παράβαση των άρθρων 225 του ν. 3463/2006 και 100 του ν. 3852/2010, αντικείμενο της σύμβασης δεν είναι η παροχή εκ μέρους της Κοινωφελούς Επιχείρησης υπηρεσιών ή έργου με αναπτυξιακό χαρακτήρα, επιπλέον δε η σύμβαση δεν έχει το ελάχιστο εκ του νόμου αναγκαίο περιεχόμενο, αφού δεν προβλέπονται εκατέρωθεν υποχρεώσεις των αντισυμβαλλόμενων μερών.


ΥΠΕΣ/21186/2012

ΘΕΜΑ: Επιβολή διοικητικών μέτρων της αργίας και της έκπτωσης αιρετών των δήμων και των περιφερειών εξ’ αιτίας καταδίκης (άρθρο 236 του ν. 3852/ 2010)

ΝΣΚ/95/2016

Έλεγχος και απόφαση για υποχρεωτική λύση ανωνύμου εταιρείας ΟΤΑ και δημοτικής επιχείρησης που έχει συσταθεί μετά την 1η-1-2011 – Εποπτεύουσα αρχή.

α) Αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, κατά την έννοια των άρθρων 39α και 40 του ν. 2190/1920, για την υποβολή αίτησης στο Μονομελές Πρωτοδικείο της Περιφέρειας που εδρεύει η Α.Ε. ΟΤΑ για τον έλεγχο αυτής και, περαιτέρω, για την κίνηση κατά το άρθρο 48 του ν. 2190/1920, της διαδικασίας για δικαστική λύση της εταιρείας αυτής, εάν συντρέχει κάποιος από τους οριζόμενους στην παρ.8 του άρθρου 265 του Κ.Δ.Κ. υποχρεωτικούς λόγους λύσης αυτής, είναι η οικεία αιρετή Περιφέρεια. β) Αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές για τον έλεγχο και τη λύση δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης ή δημοτικής επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) που συστήνονται μετά την 1η-1-2011, είναι, κατά το άρθρο 262 παρ.8 του ν. 3852/2010, οι οριζόμενες στα άρθρα 261 και 262 του Κ.Δ.Κ. και 18 και 20 του ν. 1069/1980, αρχές, αντίστοιχα (ομοφ.).


14632/2018

Διαδικασία έκτισης της πειθαρχικής ποινής της αργίας και της έκπτωσης (άρθρο 234, παρ. 6 του ν. 3852/2010).(ΑΔΑ:7ΖΩΗ465ΧΘ7-Ι9Σ) ΕΓΚ/13/2018


ΥΠ.ΕΣ 29518/2013

Έννομο συμφέρον αιρετού για άσκηση προσφυγής κατά το άρθρο 227 του Ν. 3852/ 2010