Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

6727/2014

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010
ΦΕΚ: 2678/Β/08.10.2014

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Διευθυντές και στους Προϊστάμενους Τμημάτων των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνήσιας -Σποράδων και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

οικ. 839/2019

Τροποποίηση της αριθμ. οικ.699/13-09-2019/ απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής (ΦΕΚ 3625/Β΄) «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, τους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, Προϊσταμένους Τμημάτων τους και υπαλλήλους των, των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων, Τρικάλων και Καρδίτσας.


5751/2014

1)5751/2014:Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Δ/ντή και τους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Θεσσαλίας.2)Γρ. Ανππ./824/2014:Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων, Τρικάλων και Καρδίτσας, καθώς στους Προϊστάμενους και σε υπαλλήλους των Τμημάτων αυτών.3)12131/2014:Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στους Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Τμημάτων και Γραφείων των οργανικών μονάδων που τη συγκροτούν.

699/2019

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, τους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, Προϊσταμένους Τμημάτων τους και υπαλλήλους των, των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων, Τρικάλων και Καρδίτσας.


121/2019

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, τους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, Προϊσταμένους Τμημάτων τους και υπαλλήλους των, των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων, Τρικάλων και Καρδίτσας.


1089/2019

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους Τμημάτων και στους Υπαλλήλους των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Τρικάλων, Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας


5981/2019

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους Τμημάτων και στους Υπαλλήλους των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Τρικάλων, Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.


24960/2014

1)24960/2014:Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων και Τρικάλων, καθώς και τους Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των
ανωτέρω Υπηρεσιών. 
2)5903/2014:Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στο Διευθυντή και στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας

81746/2024

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους Τμημάτων και στους Υπαλλήλους των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Τρικάλων, Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.



6477/2014

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Διοικητικού/Οικονομικού και των Τμημάτων τους, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, Καρδίτσας και Τρικάλων

9094/2019

Εξουσιοδότηση υπογραφής ’’Με εντολή Περιφερειάρχη’’ στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων και Τρικάλων, καθώς και τους Προϊσταμένους Τμημάτων των ανωτέρω Υπηρεσιών.