Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: οικ.32833/1782/19/2019 , 50657/2521/2018

Διευκρινίσεις επί της αρ. πρωτ. οικ. 32833/1782/22-4-2019 (ΑΔΑ: Ψ9ΞΖ465ΧΘΞ-ΝΤΡ) εγκυκλίου μας με θέμα την πρώτη επικαιροποίηση της με αρ. πρ. 50657/2521/18 εγκυκλίου με θέμα «Περιορισμοί ταξινόμησης 2019 και 2020» και άλλα. ΑΔΑ: Ω1Κ8465ΧΘΞ-ΓΕΤ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

οικ.38469/2107/2019

Διευκρινίσεις επί της αρ. πρωτ. οικ. 32833/1782/22-4-2019 (ΑΔΑ: Ψ9ΞΖ465ΧΘΞ-ΝΤΡ) εγκυκλίου μας με θέμα την πρώτη επικαιροποίηση της με αρ. πρ. 50657/2521/18 εγκυκλίου με θέμα «Περιορισμοί ταξινόμησης 2019 και 2020» και άλλα.(ΑΔΑ:ΩΘΧΜ465ΧΘΞ-6ΘΗ)


οικ.32833/1782/19/2019

Πρώτη επικαιροποίηση της με αρ. πρ. 50657/2521/18 εγκυκλίου με θέμα «Περιορισμοί ταξινόμησης 2019 και 2020» και άλλα.(ΑΔΑ: Ψ9ΞΖ465ΧΘΞ-ΝΤΡ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


65586/3695/2019

Δεύτερη επικαιροποίηση της με αρ. πρωτ. οικ. 50657/2521/29-6-2018 (ΑΔΑ: ΩΘΓ5465ΧΘΞ-Ζ9Τ) εγκυκλίου μας με τους περιορισμούς ταξινόμησης 2019 και 2020 ΑΔΑ:ΩΖ9Ω465ΧΘΞ-ΝΜΚ


44502/2427/2020

Τρίτη επικαιροποίηση της με αρ. πρωτ. οικ. 50657/2521/29-6-2018 (ΑΔΑ: ΩΘΓ5465ΧΘΞ-Ζ9Τ) εγκυκλίου με τους περιορισμούς ταξινόμησης 2019 και 2020. ΑΔΑ: 6Σ0Ο465ΧΘΞ-1ΣΧ 


οικ.50657/2521/2018

Περιορισμοί ταξινόμησης 2019 και 2020.(ΑΔΑ:ΩΘΓ5465ΧΘΞ-Ζ9Τ)

44502/2427/2020Τρίτη επικαιροποίηση της με αρ. πρωτ. οικ. 50657/2521/29-6-2018 (ΑΔΑ: ΩΘΓ5465ΧΘΞ-Ζ9Τ) εγκυκλίου με τους περιορισμούς ταξινόμησης 2019 και 2020. ΑΔΑ: 6Σ0Ο465ΧΘΞ-1ΣΧ 

Τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ.65586/3695/2019 ΑΔΑ:ΩΖ9Ω465ΧΘΞ-ΝΜΚ και με την  οικ.32833/1782/19/2019 εγκύκλιο με ΑΔΑ:Ψ9ΞΖ465ΧΘΞ-ΝΤΡ


οικ.97049/4907/2018

Δεύτερη επικαιροποίηση της με αρ. πρ. 23604/1182/30-3-2017 εγκυκλίου με θέμα «Περιορισμοί ταξινόμησης 2ου εξαμήνου 2017 και 2018».(ΑΔΑ:7ΥΓΑ465ΧΘΞ-ΗΞ6)


72213/2020

Επεξήγηση της με αρ. πρωτ. οικ. 37480/2053/20 εγκυκλίου μας «Περιορισμοί ταξινόμησης 2021 και 2022»ΑΔΑ:ΩΚΠΥ465ΧΘΞ-Γ5Α


37480/2053/2020

Περιορισμοί ταξινόμησης 2021 και 2022 ΑΔΑ: ΩΗ62465ΧΘΞ-ΤΝΤ

274355/2022:Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, προστίθεται νέα παράγραφος στην (α) σχετική εγκύκλιο ως εξής: α/ Η με αρ. πρωτ. οικ. 37480/2053/20/22-6-2020 εγκύκλιός μας (ΑΔΑ: ΩΗ62465ΧΘΞ-ΤΝΤ)

72213/2020Επεξήγηση της με αρ. πρωτ. οικ. 37480/2053/20 εγκυκλίου μας «Περιορισμοί ταξινόμησης 2021 και 2022»ΑΔΑ:ΩΚΠΥ465ΧΘΞ-Γ5Α


31687/1738/16/2016

Ι/ Περιορισμοί ταξινόμησης, οχήματα τέλους σειράς ΙΙ/Τροποποίηση της με αρ. πρ. 26201/931/2015 (ΑΔΑ: 695Χ465ΦΘΘ-Π8Π) εγκυκλίου. (ΑΔΑ:6ΝΩΣ4653ΟΞ-ΜΜΡ)


43328/2362/16/2016

Ι/ Περιορισμοί ταξινόμησης, οχήματα τέλους σειράς

ΙΙ/Τροποποίηση της με αρ. πρ. 31687/1738/16 (ΑΔΑ: 6ΝΩΣ4653ΟΞ-ΜΜΡ) εγκυκλίου

ΙΙΙ/Τροποποίηση της με αρ. πρ. 26201/931/2015 (ΑΔΑ: 695Χ465ΦΘΘ-Π8Π) εγκυκλίου (ΑΔΑ:Ω13Μ4653ΟΞ-Ω5Π)