Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54 /2611 /9356/2020 , ΥΠ. ΕΣ/40738/2018

Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης στους ΟΤΑ β΄ βαθμού με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει ΑΔΑ:ΩΝΚ846ΜΤΛ6-Θ59

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2057/οικ.30264/2014

Επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) – «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» - Έκδοση της αριθ. 1ΓΔ/2014 Προκήρυξης πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων

ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ 2016

Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής.


ΥΠ. ΕΣ/40738/2018

Επιλογή προισταμένων Γενικών Διευθύνσεων στους ΟΤΑ β' βαθμού με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει ΑΔΑ: 6ΜΜ1465ΧΘΨ-Φ7Γ


ΔΔΑΔ Γ 1094532/2020

Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Τελωνείων Α΄ τάξης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ΑΔΑ: ΨΛΒ946ΜΠ3Ζ-ΨΕΜ


ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2300/οικ.13912/2017

Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.(ΑΔΑ: 6ΞΕ7465ΧΘΨ-4ΒΣ)


ΔΙΔΑΔ/Φ. 35.47/2299/12132/2017

Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.(ΑΔΑ: 6Ζ494653ΠΣ-Ν7Ξ)


ΥΠΕΣ 34832/2013

Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α  βαθμού με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010 (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17)

Δ2Γ/1081812/2014

Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην αξιολόγησή των υποψηφιοτήτων για την επιλογή & τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Δ/νσης και Δ/νσης Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

9746/Γ1/2018

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.(ΑΔΑ:ΨΖΗΨ4653ΠΣ-25Υ)


216703/Γ1/2017

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.(ΑΔΑ:6Ζ5Χ4653ΠΣ-ΒΒΣ)