Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 7207/2017

Οδηγίες για την υποβολή αιτημάτων επιχορήγησης των Δήμων & Περιφερειών της Χώρας στα πλαίσια του έργου «πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού». Καθορισμός κριτηρίων και κατανομής πιστώσεων.(ΑΔΑ:Ψ65Π465ΧΘ7-4Ε8) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10/2017

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

17939/2017

Διευκρινιστικές οδηγίες επί της αριθμ. 7207/7-3-2017 εγκυκλίου για την υποβολή αιτημάτων επιχορήγησης των Δήμων & Περιφερειών της Χώρας στο πλαίσιο του έργου «πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού».(ΑΔΑ:7ΖΜΥ465ΧΘ7-ΙΥΜ)


ΥΠ.ΕΣ/19026/2022

Χρηματοδότηση Δήμων και Περιφερειών της χώρας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες (ΣΑΕ 055) ΑΔΑ: ΕΩΤΦ46ΜΤΛ6-ΚΤΠ 


ΥΠ.ΕΣ/43193/2022

Ορισμός διαχειριστή για το έργο 2022ΝΑ25500000 ΄΄Επιχορήγηση των Ο.Τ.Α. για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας»ΑΔΑ: 9ΩΕ846ΜΤΛ6-9Σ5


ΥΠ.ΕΣ/43542/2022

Χρηματοδότηση Δήμων της χώρας στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για [«Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας»] με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025


ΥΠ.ΕΣ/43452/2022

Χρηματοδότηση Δήμων της χώρας στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για [«Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας»] με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025


ΥΠ.ΕΣ/47994/2022

Χρηματοδότηση Δήμων της χώρας στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για [«Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας»] με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025


ΥΠ.ΕΣ/19022/2022

Χρηματοδότηση Δήμων και ΔΕΥΑ της χώρας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)  ΑΔΑ: 9ΟΥΨ46ΜΤΛ6-0ΡΨ


ΥΠ.ΕΣ/31648/2022

Χρηματοδότηση ΟΤΑ της χώρας στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για [«Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας»] με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025  


ΥΠ.ΕΣ/623/2022

Χρηματοδότηση Δήμων και Περιφερειών της χώρας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)


ΥΠ.ΕΣ/36704/2022

Χρηματοδότηση Δήμων και ΔΕΥΑ της χώρας στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για [«Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας»] με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025  ΑΔΑ: 9ΑΩΕ46ΜΤΛ6-Η9Ρ