Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 72/2021

Ανακοίνωση δημοσίευσης π.δ. 72/2021 ΑΔΑ:6ΘΑ646ΜΤΛΚ-ΡΥΚ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Π.Δ. 72/2021

Συμμόρφωση προς την Οδηγία 2019/1831/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 279/31.10.2019) και τροποποίηση του π.δ. 307/1986 «Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους» (Α’ 135), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

73368/2021:Ανακοίνωση δημοσίευσης π.δ. 72/2021 ΑΔΑ:6ΘΑ646ΜΤΛΚ-ΡΥΚ


47981/2022

Ανακοίνωση δημοσίευσης π.δ. 34/2022 – Ενσωμάτωση οδηγίας 2019/1832/ΕΕ  ΑΔΑ:65Σ046ΜΤΛΚ-ΤΡ4


Φ.11221/οικ.42096/960/2018

Ανακοίνωση δημοσίευσης του ν. 4554/2018. (ΑΔΑ: 6ΙΣΖ465ΧΠΙ-ΨΨΓ)


50850/Δ31323/2016

Ανακοίνωση δημοσίευσης π.δ. 120/2016 (ΦΕΚ Α΄ 203/26.10.2016): «εναρμόνιση με την οδηγία 2013/35/ΕΕ “περί των ελαχίστων απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) και περί καταργήσεως της οδηγίας 2004/40/ΕΚ” (EE L179/1 της 29.06.2013)» (ΑΔΑ:734Κ465Θ1Ω-9ΛΘ)


Φ.80020/οικ.19440/557/2011

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση δημοσίευσης νόμου-Θέματα ΤΠΔΥ

Φ.80020/οικ.19438/556/2011

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση δημοσίευσης νόμου-Θέματα διαδοχικής ασφάλισης

24120/1336/2014

Θέμα: Ανακοίνωση δημοσίευσης της υ.α. με αριθ. 14867/825/2014 (1241 Β΄) (ΑΔΑ: ΒΙΥΗΛ?Τ1Γ) «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα».


131289/1988

Ανακοίνωση δημοσίευσης πδ 294/1988 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλεια και γιατρού εργασίας..."


131360/36396/11/2011

Εγκύκλιος : 43 ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση δημοσίευσης νόμου (ν.3996/2011) - Τροποποίηση του Ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων».


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2/72/7546/2020

Ανακοίνωση πρόσκλησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme -NEPT) σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΕΥΕΔ (με απόσπαση) για το β΄ εξάμηνο 2019 ΑΔΑ:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2/72/7546