Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 3.1.1. «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 3.1/ ΜΕΤΡΟΥ 3 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 ΑΔΑ: ΨΚΕΠ46ΨΧΞΧ-41Φ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ:ΕΝΤΥΠΑ

Σχετικά Έγγραφα

46065/2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.1 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ" ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020.  ΑΔΑ:Ψ0ΝΔ46ΨΧΞΧ-ΧΔΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ:ΕΝΤΥΠΑ


70558/2021

ΕΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.07 «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΥΖΩΝΕΣ» ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: Ω2Χ946ΨΧΞΧ-8ΣΦ

ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ:%A7-8%CE%A3%CE%A6ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ


119051/2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Μ03 ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 3.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020


29945/2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ Μ 09 «ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 ΑΔΑ:9ΒΠΒ46ΨΧΞΧ-ΩΝΥ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ:ΕΝΤΥΠΑ


70343/2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 4.1.4 & 4.2.4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 ΑΔΑ:ΨΔΑ846ΨΧΞΧ-2ΦΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΑ ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ:ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ


57054/2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.3. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020. ΑΔΑ:6ΗΕ346ΨΧΞΧ-2ΘΛ

ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΗΕ346ΨΧΞΧ-2ΘΛ


41267/2022

«3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ8 - ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.1. ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 «ΔΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ» ΤΟΥ ΜΈΤΡΟΥ 2.2.1. ¨ΠΡΩΤΗ ΔΑΣΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ¨ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013»ΑΔΑ:ΡΠΞΥ46ΨΧΞΧ-ΦΗ7

ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ


72174/2021

ΕΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.09 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ» ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020 ΑΔΑ:Ψ1ΔΔ46ΨΧΞΧ-ΞΨΖ

ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΕΛΠΕ ΕΔΩ:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ


70557/2021

ΕΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.08 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020 ΑΔΑ:Ψ9ΗΡ46ΨΧΞΧ-Μ7Ξ

Για τα υποδείγματα βλέπε εδώ:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ


2973/2022

«Διαδικασία ελέγχων εποπτείας εξουσιοδοτημένων φορέων σε καθεστώτα ενίσχυσης του Ε.Γ.Τ.Ε. εκτός ΟΣΔΕ και Ε.Γ.Τ.Α.Α.» ΑΔΑ:ΨΟ6Ο46ΨΧΞΧ-1ΒΤ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ