Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 20 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΑΔΑ:ΩΤΞΑ46ΨΧΞΧ-ΚΞ7

Σχετικά Έγγραφα

44818/2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 20 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΑΔΑ: ΨΘΗΥ46ΨΧΞΧ-3ΚΒ


58602/2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 20 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΑΔΑ: Ω35Ν46ΨΧΞΧ-ΦΑΔ


164136/2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 20 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020.(ΑΔΑ:6Σ7146ΨΧΞΧ-Β6Β)


115933/2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 20 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020.(ΑΔΑ:ΨΞΟ846ΨΧΞΧ-ΟΛΨ)

(Αντικαταστάθηκε με την αριθμ.164136/2016 εγκύκλιο με ΑΔΑ:6Σ7146ΨΧΞΧ-Β6Β)


55763/2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.3. “Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αγροτών του ΠΑΑ 2014-2020”-Ανειλημμένες Υποχρεώσεις. (ΑΔΑ:Ω6ΧΙ46ΨΧΞΧ-2Γ2)


87763/2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 4/ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.3/ΔΡΑΣΗΣ 4.3.1 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020. ΑΔΑ: ΨΠΤ746ΨΧΞΧ-ΩΦΒ


55515/2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 4/ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.3/ ΔΡΑΣΕΩΝ 4.3.1 ΚΑΙ 4.3.4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020.(ΑΔΑ:6ΥΗ646ΨΧΞΧ-ΜΡ9)


108423/2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.3. “Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αγροτών του ΠΑΑ 2007-2013” (ΑΔΑ:7ΔΩΟ46ΨΧΞΧ-Ω4Σ )


38223/2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1.1.1 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Μ01 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020.(ΑΔΑ:ΩΒΚΛ46ΨΧΞΧ-ΠΝΤ)


136432/2015

ΑΔΑ: Ω8ΑΣ46ΨΧΞΧ-ΒΦΦ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 321 «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ» ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013»