Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4013/2011 , 4412/2016 , 4601/2019 , 4623/2019
ΦΕΚ: 3075/Β/13.07.2021

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Σχετικά Έγγραφα

ΕΑΑΔΗΣΥ/ΓΝΩΜΗ Γ.11/2021

Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011 επί σχεδίου απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».


Π1/89/2013

Θέμα: «Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη Ρύθμιση των Ειδικότερων Θεμάτων Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»


Π1/2380/2012

Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.


57654/2017

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Καταργείται με την 76928/2021 ΦΕΚ: 3075/Β/13.07.2021


Δ17α/22/1/2013/ΦΝ463/2013

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης « Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»


58865/2017

Δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης: «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. (ΑΔΑ:61ΕΣ465ΧΘΞ-Β4Υ) ΕΓΚ/16/2017


Π1/151/2013

Θέμα: «Διευκρινίσεις για Ειδικότερα Θέματα Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»


Π1/678/2013

Θέμα: «Λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ)»


Δ17γ/102/3/ΦΝ463/2013

ΘEMA: Λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ).


ΙΚΑ/5342/2013

«Εφαρμογή του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 58)