Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4765/2021
ΦΕΚ: 3093/Β/17.06.2022

Καθορισμός θέσεων του άρθρου 6 του ν. 4765/2021 που καλύπτονται από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).

Σχετικά Έγγραφα

Φ .470.1/15335 Σ. 2494/2022

Καθορισμός θέσεων του άρθρου 6 του ν. 4765/2021 που καλύπτονται από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).


11810/2022

Καθορισμός θέσης του άρθρου 6 του ν. 4765/2021 που καλύπτεται από άτομο με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.).


ΓΔΟΥΕΣ/1/4/1374-α’/2022

Καθορισμός θέσεων που καλύπτονται από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4765/2021, για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.


45963/2022

Καθορισμός θέσεων που καλύπτονται από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, Νσύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4765/2021, για τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών


ΠΟΛ.1096/2017

Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%).(ΑΔΑ:ΩΖ9Ι46ΜΠ3Ζ-ΥΟΡ)


ΔΕΑΦ Β 1071298 ΕΞ 2016

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με το φορολογικό έτος ημεδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που ανήκει κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα,με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4172/2013.(ΑΔΑ:6ΑΟΘΗ-ΒΜΓ)


43574/2013

Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005, πολιτών τρίτων χωρών, συνοδών Ελλήνων πολιτών με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα (80%) τοις εκατό.

ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.1/215/2017

Καταβολή αποζημιώσεων συλλογικών οργάνων διοίκησης. καταβολή αποζημίωσης μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής , αποζημίωση μελών Οικονομικής Επιτροπής  και αποζημίωση μελών Περιφερειακού Συμβουλίου.(..) Με δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι οι ελεγχόμενες δαπάνες παρίστανται νόμιμες, ... Ειδικότερα, από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Γ.1. της παραγράφου Γ. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προκύπτει ότι στο πεδίο εφαρμογής της εμπίπτουν, μεταξύ άλλων, οι αποζημιώσεις συγκεκριμένα των οργάνων διοίκησης των Ιδρυμάτων, των Νομικών Προσώπων των Δήμων και των Περιφερειών (Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου), των Συνδέσμων Ο.Τ.Α. και των ανωνύμων εταιριών, στις οποίες οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό πάνω από το πενήντα τις εκατό (50%) του μετοχικού τους κεφαλαίου. Αντιθέτως, στην προαναφερθείσα διάταξη δεν προβλέπεται μείωση κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού των  αποζημιώσεων των συλλογικών οργάνων διοίκησης των Περιφερειών, όπως είναι οι επίμαχες.


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/80/οικ.10391/2022

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 3 του ν. 4765/2021. ΑΔΑ:Ψ35246ΜΤΛ6-ΚΚΓ


8018/1/457-α/2012

Είσπραξη και απόδοση πόρων στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων σε ποσοστό εξήντα οκτώ τοις εκατό (68%) και τριάντα δύο τοις εκατό (32%) αντίστοιχα, από την εκποίηση των πάσης φύσεως πλεοναζόντων και μη αναγκαιούντων ή πεπαλαιωμένων κινητών πραγμάτων της Ελληνικής Αστυνομίας.