Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

81856/2023

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 15953/2021, 66657/2021, 4446/2016, 4638/2019

«Διάθεση σε παραγωγική λειτουργία λειτουργικότητας του ΟΠΣΔΠ» ΑΔΑ:9ΛΒΡΗ-5ΡΨ


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

2/83949/0026/2014

Παραγωγική λειτουργία βελτιώσεων λειτουργικότητας ΟΠΣΔΠ

4608/0026/2020

Οδηγίες για τη διεπαφή TAXIS 7 ΑΔΑ: 6ΡΨ1Η-ΨΕ3  (βελτιώσεις της λειτουργικότητας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) 


2/64134/0026/2019

Παρέχονται οδηγίες για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣΔΠ)»ΑΔΑ:6ΔΒΜΗ-ΨΛ5


ΔΒ3Α/Φ115/17/οικ.45587/2019

«Παραγωγική λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής συνταγογράφησης Ειδικών Θεραπειών (άρθρο 45 του Ε.Κ.Π.Υ.) για δικαιούχους ηλικίας άνω του 21ου έτους. ΑΔΑ: 6ΞΠΣΟΞ7Μ-6ΝΗ


ΔΤΔ Α 1134057 ΕΞ2023

Οδηγίες για τη θέση σε παραγωγική λειτουργία της Έκδοσης 2 (R2) του Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών (ICS2) και την υποβολή συνόλων δεδομένων της Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου (ENS) για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας»  ΑΔΑ:Ψ99Ω46ΜΠ3Ζ-ΛΗ6 


2/79853/0053/2012

Λειτουργία του ΠΔΕ στο ΟΠΣΔΠ κατά το έτος 2012.

Ο.3043/2023

Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία της Φάσης 4.0 του συστήματος EMCS από τις 10.07.2023 στη χώρα μας. ΑΔΑ:Ψ6ΕΦ46ΜΠ3Ζ-Ζ5Ε


568/2024

Εξειδίκευση ζητημάτων σχετικά με την λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πλατφόρμα ταυτοποίησης κατόχων αθλητικών εισιτηρίων» του άρθρου 7 του ν. 5085/2024 (Α’ 17).

Άρθρο 14:Η παραγωγική λειτουργία της πλατφόρμας εκκινεί την 9η Απριλίου 2024.


2/141992/ΔΛΤΠ/2022

Παροχή οδηγιών για την πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ ΑΕ καθώς και ύδρευσης των περιφερειακών Δήμων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣΔΠ)». ΑΔΑ:6Γ8ΞΗ-Ρ8Β


438/10078/2014

ΘΕΜΑ «Προμήθεια και θέση σε παραγωγική λειτουργία συσκευών ηλεκτρονικής καταγραφής και διαβίβασης πληροφοριών (ERS) σε υπόχρεα αλιευτικά σκάφη»