Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

82815/2013

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2009/1992, 2956/2001

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΑΕΔ , ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2013-2014


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

12033/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2018-2019 ΑΔΑ: Ω0Μ6465ΧΘΟ-6ΚΥ


40133/2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ,ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019.(ΑΔΑ:ΩΥΔΑ4691Ω2-ΥΓΠ )


88699/2017

Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθμ. 1713/ 25/27-05-2014 (ΦΕΚ 1683/Β΄/24-6-2014) απόφασης Διοικήτριας του ΟΑΕΔ περί ορισμού ειδικοτήτων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) του ΟΑΕΔ που λειτουργούν σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17-9-2013).


19057/443/2012

Πρόγραμμα επιχορήγησης 2.200 νέων ελευθέρων επαγγελματιών ηλικίας 22?64 ετών με το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 – Β΄ ΚΥΚΛΟΣ» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007?2013.

12613/ΔΕ1311/2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2013 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2014 – 2016 σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016

98853/2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 125ΑΤΟΥ Π.Α.Α. 2007- 2013 ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΜΕΤΡΑ 4.3.1 & 4.3.2 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΑΔΑ:6ΚΔ046ΨΧΞΧ-ΧΝΥ)


55366/2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 125Α ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΜΕΤΡΑ 4.3.1 & 4.3.2 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020.(ΑΔΑ:ΩΜ5Ψ46ΨΧΞΧ-ΩΤΑ)


153364/2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 125Β ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3.3 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.2.6 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΜΕΤΡΑ 8.3 & 8.4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020.(ΑΔΑ:Ω3ΕΓ46ΨΧΞΧ-ΤΓΒ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


50284/2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ του ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΩΝ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 121, 123Α, 311, 312, 313Β του Π.Α.Α. 2007-2013 ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 4.1.1, 4.2.1, 6.4 του Π.Α.Α. 2014-2020 ΑΔΑ:94ΘΚ46ΨΧΞΧ-ΧΑ7


3657/Δ9.997/2016

Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης η) του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/85/1−9−2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/ 8−9−2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5072/6/25−2−2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 449/25−2−2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28−8−2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30−8−2013)». όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 49327/10702/22−12−2014 (ΦΕΚ Β΄ 3456/ 23−12−2014) απόφασή του, για το έτος 2016.