Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: οικ. 74196/2022 , 713097/2022

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12/2022 ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 ΑΔΑ:9ΥΘΠ4691Ω2-1ΟΩ

Σχετικά Έγγραφα

713097/2022

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10/2022 ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022ΑΔΑ:9Β444691Ω2-ΔΑΖ

836635/2022:ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12 /2022 ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 ΑΔΑ:9ΥΘΠ4691Ω2-1ΟΩ


ΟΑΕΔ/74329/2021

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12/2021 ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021ΑΔΑ:ΨΠΝ64691Ω2-6ΣΙ

ΟΑΕΔ/104325/2021ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14/2021 ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ/ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 ΑΔΑ: Ψ9ΦΓ4691Ω2-0ΔΥ

 

 


ΟΑΕΔ/104325/2021

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14/2021 ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ/ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 ΑΔΑ: Ψ9ΦΓ4691Ω2-0ΔΥ


54068/2019

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7/2019 ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019


31795/2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5/2020 ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΑΔΑ:ΨΝΚΚ4691Ω2-Ω5Ρ


893799/2022

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13/2022 ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023ΑΔΑ:6ΖΣΧ4691Ω2-ΙΥΠ


9126/2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020. ΑΔΑ:ΨΡ73465ΧΘΟ-51Θ

 

12303/2021 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ – ΕΝΑΤΗ (Θ’) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 9126/17.06.2020 ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020. ΑΔΑ: 6ΔΥΧ465ΧΘΟ-2ΙΤ

11788/2021ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ – ΟΓΔΟΗ (Η’) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 9126/17.06.2020 ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020.  ΑΔΑ:ΩΗ4Ρ465ΧΘΟ-Ρ2

9417/2020:ΠΡΩΤΗ (Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020. ΑΔΑ:619Β465ΧΘΟ-5ΣΙ

10105/2020ΔΕΥΤΕΡΗ (Β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020. ΑΔΑ:ΨΑΦΖ465ΧΘΟ-ΟΨΨ

10424/2020:ΤΡΙΤΗ (Γ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020. 

11635/2020ΤΕΤΑΡΤΗ (Δ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020. ΑΔΑ:9Ο3Ρ465ΧΘΟ-ΠΒΧ

12640/2021ΠΕΜΠΤΗ (Ε) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020.ΑΔΑ:9ΔΖΘ465ΧΘΟ-Π4Σ

9271/2021:ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ – ΕΚΤΗ (ΣΤ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 9126/17.06.2020 ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020. ΑΔΑ: 6ΟΔ6465ΧΘΟ-4ΑΜ


9271/2021

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ – ΕΚΤΗ (ΣΤ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 9126/17.06.2020 ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020. ΑΔΑ: 6ΟΔ6465ΧΘΟ-4ΑΜ


57610/2021

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11/2021 ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΡΓΩΝ & ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022»  ΑΔΑ:6Π5Ψ4691Ω2-ΟΚ3


11788/2021

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ – ΟΓΔΟΗ (Η’) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 9126/17.06.2020 ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020.  ΑΔΑ:ΩΗ4Ρ465ΧΘΟ-Ρ2Α