Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

914/2024

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

«Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του νέου συστήματος Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών».

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

-Εγχειρίδιο Χρήσης Δήμου

-Πληροφοριακό Σύστημα Εξουσιοδοτήσεων Οριζόντιων Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΠΣΕ ΟΠΣΔΔ)


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

21201 ΕΞ 2024

Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 


ΥΠ 660/2024

Καθορισμός ειδικότερων τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία του Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών του άρθρου 31 του ν. 5075/2023 (Α’ 206). 


5540/111/2020

Σύσταση αυτοτελών οριζόντιων ιδιοκτησιών του Οικοδομικού Τετραγώνου 18Α του οικισμού Ολυμπιακό Χωριό


6383/128/2022

Σύσταση αυτοτελών οριζόντιων ιδιοκτησιών του οικοδομικού τετραγώνου 41α του οικισμού Ολυμπιακό Χωριό.


6379/128/06-12-2022

Σύσταση αυτοτελών οριζόντιων ιδιοκτησιών του οικοδομικού τετραγώνου 30 του οικισμού Ολυμπιακό Χωριό.


6382/128/2022

Σύσταση αυτοτελών οριζόντιων ιδιοκτησιών του οικοδομικού τετραγώνου 36 του οικισμού Ολυμπιακό Χωριό.


42620 ΕΞ 2023

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών» στο πληροφοριακό σύστημα Εξουσιοδοτήσεων ΟΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/ 1032 /οικ14048/2023

«Υπηρεσία εξουσιοδότησης χρηστών οριζόντιων πληροφοριακών συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης»ΑΔΑ: 92ΖΣ46ΜΤΛ6-ΡΣ4


Αριθ. 2/12542/0022/2003

Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μέτρα προληπτικής ιατρικής.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την 53361/2006 - ΦΕΚ: 1503/Β/2006 - Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής.


ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/52532/2192/2019

Σχετικά με διαχωρισμό οριζοντίων ιδιοκτησιών χωρίς αλλαγή χρήσης.(ΑΔΑ:6ΦΟΜ4653Π8-Ξ1Ε)