Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4270/2014 , 4651/2019
ΦΕΚ: 276/Β/03.02.2020

Κατανομή πιστώσεων προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 στις Περιφέρειες.

Αντικαταστάθηκε με την 55966/2020, ΦΕΚ: 2142/Β/03.06.2020

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

55966/2020

Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 9301/28.1.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 276) για την κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 στις Περιφέρειες.


7703/2018

Κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018 στις Περιφέρειες.


14162/2019

Κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 στις Περιφέρειες.


83013/2020

Ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2020.

Αντικαταστάθηκε με την 116329 -04.11.2020/2020, ΦΕΚ: 4959/Β/10.11.2020


οικ.2/94263/ΔΠΓΚ/2018

Ανακατανομή πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΚΑΤΑΡΓΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 2/90906/ΔΠΓΚ/2019- ΦΕΚ: 4885/B/31.12.2019 


166/2020

Ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2020.

Αντικατασταθηκε με την 55559/2020, ΦΕΚ: 2113/Β/02.06.2020


7255/ΔΕ-758/2014

Κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2014 στις Περιφέρειες.

4299/2015

Κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2015 στις Περιφέρειες. 

Δ26/οικ/54796/531/2017

Κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Τροποποιήθηκε-αντικαταστάθηκε με την υπ'αριθμ.Δ13/οικ./20608/469/2019- ΦΕΚ: 1990/Β/31.5.2019.


12790/2016

Κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2016 στις Περιφέρειες.