Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 5056/2023

Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5056/2023 (Α΄163) για την αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης των δήμων και την κατάργηση των δημοτικών ν.π.δ.δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1237/2023 ΑΔΑ:9Ξ9Ζ46ΜΤΛ6-ΑΞΔ

Σχετικά Έγγραφα

95808/2023

Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης β’ βαθμού Κοινοποίηση διατάξεων ν. 5056/2023 (Α΄ 163) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1242/2023 ΑΔΑ:63Φ546ΜΤΛ6-86Ρ


O.3061/2023

Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 48 και 54 του ν. 5056/2023 με τίτλο «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄163/06.10.2023). 


ΥΠ.ΕΣ/86921/2023

«Κατάργηση νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού - ενημέρωση επί των διατάξεων του ν. 5056/2023 (Α΄ 163)» ΑΔΑ:9ΗΓΝ46ΜΤΛ6-ΛΒ9 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1160/2023


103036/2023

Εξαίρεση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού, από την αυτοδίκαιη κατάργηση/λύση των άρθρων 27 και 29 του ν. 5056/2023 (Α’ 163).


ΥΠ.ΕΣ/87909/2023

Εφαρμογή διατάξεων του ν. 5056/2023»  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1172/2023 ΑΔΑ:6Β2Β46ΜΤΛ6-3ΓΙ


102775/2023

Κατάργηση νοµικών προσώπων των ΟΤΑ α΄ βαθµού και µεταφορά οργανικών µονάδων και θέσεων προσωπικού στους δήµους  ΑΔΑ:60ΗΩ46ΜΤΛ6-ΩΘΤ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1271/2023


N.5056/2023

Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.


ΥΠ.ΕΣ/88878/2023

Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2024 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1187/2023 ΑΔΑ: 97ΤΣ465ΧΘΞ-ΠΛΚ


33282/2020

Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 163/2020 ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7


ΥΠ.ΕΣ/55699/2018

Γνωστοποίηση ρύθμισης περί απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών για τους υπόχρεους που πλήττονται από φυσικές καταστροφές ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34/2018