Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4873/2021

«Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4873/2021 (Α’ 248)»ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 941/2021 ΑΔΑ: ΨΜ8Λ46ΜΤΛ6-6ΕΛ

Σχετικά Έγγραφα

Σ50/38/355171/2021

Αύξηση σύνταξης αμφοτεροπλεύρως ορφανών τέκνων. Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4576/2020 και της σχετικής εγκυκλίου του ΥΠΕΚΥΠ. ΑΔΑ: 9ΠΤΙ46ΜΑΠΣ-ΒΟ4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49/2021


ΥΠ.ΕΣ/97017/2021

«Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 107 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251)» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 942/2021 ΑΔΑ:ΩΦΘ346ΜΤΛ6-Ε43


641378/2019

α)Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 21 και 31 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73)»               

β)Υπολογισμός προϋποθέσεων βάσει των διατάξεων περί του 12μήνου.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/2019 ΑΔΑ: ΩΤΑΒ465ΧΠΙ-ΔΥΡ


Φ80000/34572/5256/2021

«Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α΄ 68)»ΑΔΑ: 6ΚΥΖ46ΜΤΛΚ-ΦΞ8


Φ.80000/66803/2021

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 88 του ν. 4826/2021 ΑΔΑ: 9ΟΡΞ46ΜΤΛΚ-Ψ2Σ


384869/2021

Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4825/2021 (Α’ 157) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2021 ΑΔΑ:91Ζ546ΜΔΨΟ-Μ2Β


80000/68179/614/2021

Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4826/2021 (Α’160): Άρθρο 77 - Σχετικά με τη χορήγηση παροχών σε χρήμα –Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4387/2016 ΑΔΑ: ΩΣ6446ΜΤΛΚ-Χ2Μ


34600/2021

Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 και 55 του ν. 4784/2021 ΑΔΑ: 9ΟΗΖ46ΜΤΛΚ-Ο3Π


721173/2019

«Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 40 του ν. 4611/2019 (Α΄73) σχετικά με την παρακράτηση οφειλών από σύνταξη »(ΑΔΑ:6Σ6Σ465ΧΠΙ-8Σ8) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31/2019


Σ 40/39/2021

Υποχρεωτικότητα προσωρινής σύνταξης. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 262 του Ν. 4798/2021. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ/31/2021 ΑΔΑ: 6ΘΘΟ46ΜΑΠΣ-Σ24