Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016

«Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Οκτωβρίου 2022» ΑΔΑ:ΩΑΓΡ46ΜΤΛΡ-6Σ1

Σχετικά Έγγραφα

108595/2022

«Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Νοεμβρίου 2022»ΑΔΑ:9ΗΠΟ46ΜΤΛΡ-70Β


95210/2022

Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2022» ΑΔΑ: 9Γ9446ΜΤΛΡ-ΧΕΘ 


ΕΦΚΑ/Σ22/4/2019

«Κοινοποίηση του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2018


Σ22/1/2018

«Κοινοποίηση του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2017».(ΑΔΑ:6ΡΞΕ465ΧΠΙ-ΤΑ7)


οικ.15726/605/2017

Οδηγίες υπολογισμού συντάξιμων αποδοχών βάσει της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.(ΑΔΑ:7ΙΣΒ465Θ1Ω-ΘΕΒ)


104036/2022

Γνωστοποίηση της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθώς και του σωρευτικού ΔΤΚ, για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται το έτος 2022


95213/2022

«Εγκύκλιος εφαρμογής των παρ. 9 έως 10α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών» ΑΔΑ:6Μ8Ο46ΜΤΛΡ-ΔΛΓ


Σ61/2/84936/2021

«Γνωστοποίηση της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καθώς και του σωρευτικού ΔΤΚ για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται το έτος 2021.»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΟ 7792/458/02-03-2021 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ  ΥΠΕΚΥΠ


ΝΣΚ/132/2021

Εάν: α) ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), με την ιδιότητα του εκμισθωτή ακινήτων ιδιοκτησίας του, στις περιπτώσεις όπου στις μισθωτικές συμβάσεις δεν υπάρχει πρόβλεψη για αναπροσαρμογή του μισθώματος, υποχρεούται να μειώνει το μίσθωμα κατά το ποσοστό μείωσης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) και β) στις περιπτώσεις όπου η μισθωτική σύμβαση έχει λήξει και ο μισθωτής παραμένει στο μίσθιο, για το χρονικό διάστημα μεταξύ λήξης της μίσθωσης και προκήρυξης νέου διαγωνισμού, ποιό πρέπει να είναι το ύψος της αποζημίωσης χρήσης και ειδικότερα ερωτάται αν το ποσό της αποζημίωσης χρήσης πρέπει να αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τους όρους της ληγμένης συμβατικής σύμβασης ή να παραμένει σταθερό για όσο χρονικό διάστημα ο μισθωτής κάνει χρήση του μισθίου.(...)α) Ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 3 του π.δ. 34/1995 (όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 7 του ν. 2741/1999), με την ιδιότητα του εκμισθωτή ακινήτων ιδιοκτησίας του, στις περιπτώσεις των μισθώσεων, που οι μισθωτές ασκούν τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 του εν λόγω προεδρικού διατάγματος δραστηριότητες ή τα επαγγέλματα του άρθρου 2 αυτού και στις σχετικές μισθωτικές αυτές συμβάσεις δεν υπάρχει πρόβλεψη για αναπροσαρμογή του μισθώματος, υποχρεούται κατ’ απόκλιση από τις διατάξεις που ορίζουν την απαγόρευση μείωσης του συμφωνηθέντος μισθώματος (άρθρο 40 παρ. 1 εδ.ζ του π.δ. 715/1979), κατόπιν σχετικής έγγραφης όχλησης του μισθωτή, να αναπροσαρμόσει το μίσθωμα, σε ποσοστό 75% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Το δε μίσθωμα που θα προκύψει, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, καθίσταται απαιτητό από την κοινοποίηση της έγγραφης όχλησης του αιτούντος την αναπροσαρμογή μισθωτή. β) Στις περιπτώσεις όπου η μισθωτική σύμβαση έχει λήξει και ο μισθωτής παραμένει στο μίσθιο, το ποσό που καταβάλλει ο μισθωτής συνιστά αποζημίωση για εξωσυμβατική χρήση ακινήτου και όχι μίσθωμα. Το ύψος της καταβλητέας μηνιαίας αποζημίωσης για εξωσυμβατική χρήση του ακινήτου ανέρχεται στο ύψος του συμφωνηθέντος μισθώματος, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά τον χρόνο λήξης της συμβατικής σχέσης και δεν αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τους όρους της ληγμένης συμβατικής σύμβασης. Επιπλέον, ο e-ΕΦΚΑ δικαιούται να απαιτήσει για την παρακράτηση αυτή του μισθίου, πέραν της κατά τα ανωτέρω αποζημίωσης χρήσης και το διαφυγόν κέρδος του, δηλαδή εκείνο, που θα αποκόμιζε με πιθανότητα, κατά τη συνήθη (κανονική) πορεία των πραγμάτων, αν ο μισθωτής απέδιδε το μίσθιο αμέσως μετά τη λήξη της μίσθωσης.


ΕΣ/ΤΜ.7/27/2019

Αποδοχές...ζητείται παραδεκτώς η ανάκληση της 180/2019 Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα τούτο..Το Τμήμα, μετά την εξέταση του συνόλου των στοιχείων του φακέλου, άγεται στην ίδια κρίση, στην οποία ήχθη και το Κλιμάκιο με την ήδη προσβαλλόμενη Πράξη του, ήτοι ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη διότι, όπως έγινε δεκτό και σε προηγούμενη σκέψη (βλ. σκέψη V), οι ανωτέρω υπάλληλοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των μισθολογικών διατάξεων του ν. 4354/2015 και ως εκ τούτου ο υπολογισμός του ωρομισθίου τους έπρεπε να γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.7 του άρθρου 25 του νόμου αυτού. Τούτων δοθέντων, ο προβαλλόμενος με την υπό κρίση αίτηση ισχυρισμός ότι οι υπάλληλοι της επιχείρησης  δεν  υπάγονται  στις  διατάξεις  του  ν. 4354/2015  είναι  απορριπτέος ως αβάσιμος. Ομοίως,  απορριπτέος  είναι  και  ο  ισχυρισμός  ότι  ο  ν. 4354/2015 δεν περιλαμβάνει ρητή νομοθετική πρόβλεψη για τον υπολογισμό του ωρομισθίου διότι  στην παρ. 7 του άρθρου 25 αυτού ορίζεται ρητά ότι οι εργαζόμενοι ως ωρομίσθιοι λαμβάνουν αναλογία των αποδοχών αντίστοιχου υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης. Άλλωστε, με το 159, οικονομικού έτους 2018 χρηματικό ένταλμα, εφαρμόσθηκαν οι προαναφερόμενες διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 25 για τον υπολογισμό των αποδοχών μηνός Οκτωβρίου 2018. Τέλος, το αίτημα για αναγνώριση του ευεργετήματος της συγγνωστής πλάνης υπέρ των αρμοδίων οργάνων της κοινωφελούς επιχείρησης είναι απορριπτέο, ενόψει της σαφήνειας των επίμαχων διατάξεων. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί.