Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010, 3463/2006

Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού: Τύποι και ενέργειες υλοποίησης και έγκρισης ΑΔΑ:ΨΤΥΠ46ΜΤΛ6-ΖΔ5 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 141/2024

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/4166/2020

Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού: Τύποι και ενέργειες υλοποίησης και έγκρισης


51360/2006

Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α' και β' βαθμού


45851/2011

ΘΕΜΑ: Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού

ΥΠΕΣ/143/2014

ΘΕΜΑ:Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού


11992/2015

Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού: Υποχρέωση λήψης σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής του άρθ.4 παρ.2β του ν.3345/2005 από τους Δήμους και τις Περιφέρεις της Χώρας. (ΑΔΑ :Ω0ΗΞ465ΦΘΕ-Ο1Κ)


30803/2008

Διαπίστωση του ασυμβιβάστου προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύθυνσης και αιρετού των ΟΤΑ α’ βαθμού (Γνωμοδότηση 255/2008 ΝΣΚ) -ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/2008


ΥΠΕΣ/42203/2018

Έλεγχος νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 του ν.4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”) (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/2018


14420/2024

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2024 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών (ανταποδοτικού χαρακτήρα, υπό την μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών) ΑΔΑ: 95ΠΗ46ΜΤΛ6-ΒΞ8


45065/2007

Άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή και συμμετοχή σε εταιρείες υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ βαθμού -ΕΓΚ 51


ΥΠ.ΕΣ/44318/2020

Γνωστοποίηση διατάξεων και οδηγίες εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για την δήλωση-διόρθωση επιφάνειας ακινήτων στους ΟΤΑ α’ βαθμού ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 243/2020