Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Α 1119/2022

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3784/2009, 4389/2016
ΦΕΚ: 4647/Β/05.09.2022

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις  των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης.


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Κ.Υ.Α Φ.2/1871/2013

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων – καθορισμός διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων.

Α 1119/2022 - ΦΕΚ: 4647/Β/5.9.2022 άρθρο 6 παρ.1: 1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία Φ2- 1871/2013 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων - καθορισμός διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων» (Β’ 2173).


Φ2−518/2014

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ2-1871/2013 (ΦΕΚ 2173/Β΄/2013) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων - καθορισμός διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων».


Α.1150/2023

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων περί εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών - εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και αποστολή των στοιχείων αυτών στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) καταπολέμησης του λαθρεμπορίου των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., κατ’ εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της περ. στ. της παρ. 10 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’ 137).


ΠΟΛ 1206/2013

Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων Εισροών – Εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτών. ( Βλ.τα οριζόμενα στη υπ’ αριθμ Φ2-1617/2010 (ΦΕΚ 1980 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει (μετά τις υπ’ αριθμ Φ.2/2022/2012 (ΦΕΚ 3017 Β΄) και 40534/4859/2013 (ΦΕΚ 2041 Β΄)) ΚΥΑ)

Ν. 4308/2014 ΦΕΚ 251/Α/24.11.2014 (…)Άρθρο 38 Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις 1. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποπαράγραφος Ε1 της παραγράφου Ε' του ν. 4093/2012 (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών), καθώς και κάθε διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή Οδηγία έχει εκδοθεί δυνάμει εκείνης της διάταξης ή του προϊσχύοντος π.δ. 186/1992. «Εξαιρετικά οι αποφάσεις κ.υ.α. πολ. 1009/4.1.2012 (Β' 72), κ.υ.α. πολ. 1203/2.11.2012 (Β' 3130), κ.υ.α. πολ. 1032/21.2.2013 (Β' 548), κ.υ.α. πολ. 1206/ 30.8.2013 (Β' 2237) και κ.υ.α. πολ. 1263/4.12.2013 (Β' 3265), καθώς και κάθε άλλη σχετική απόφαση, οι οποίες αφορούν την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και στις εγκατάστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, (….)εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 1.1.2015.»

ΠΟΛ 1161/2013

Οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκατάστασης Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων

Α.1016/2022

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών υγρών καυσίμων και υγραερίου καθώς και λοιπών στοιχείων που αφορούν τα πρατήρια παροχής καυσίμων της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 και τις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.


ΔΠΠ 3330/2016

«Διενέργεια ελέγχων σε πρατήρια υγρών καυσίμων, εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και βυτιοφόρα διανομής πετρελαίου θέρμανσης».(ΑΔΑ:ΩΘΕΥ4653Ο7-ΞΕ9)


ΚΥΑ 1263/2013

Αποστολή δεδομένων από τις εγκαταστάσεις πετρελαίου θέρμανσης στις οποίες έχουν εγκατασταθεί συστήματα εισροών - εκροών.

Ν. 4308/2014 ΦΕΚ 251/Α/24.11.2014 (…)Άρθρο 38 Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις 1. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποπαράγραφος Ε1 της παραγράφου Ε' του ν. 4093/2012 (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών), καθώς και κάθε διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή Οδηγία έχει εκδοθεί δυνάμει εκείνης της διάταξης ή του προϊσχύοντος π.δ. 186/1992. «Εξαιρετικά οι αποφάσεις κ.υ.α. πολ. 1009/4.1.2012 (Β' 72), κ.υ.α. πολ. 1203/2.11.2012 (Β' 3130), κ.υ.α. πολ. 1032/21.2.2013 (Β' 548), κ.υ.α. πολ. 1206/ 30.8.2013 (Β' 2237) και κ.υ.α. πολ. 1263/4.12.2013 (Β' 3265), καθώς και κάθε άλλη σχετική απόφαση, οι οποίες αφορούν την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και στις εγκατάστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, (….)εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 1.1.2015.»

ΠΟΛ 1032/2013

ΘEMA: «Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί συστήματα εισροών - εκροών»

Ν. 4308/2014 ΦΕΚ 251/Α/24.11.2014 (…)Άρθρο 38 Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις 1. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποπαράγραφος Ε1 της παραγράφου Ε' του ν. 4093/2012 (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών), καθώς και κάθε διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή Οδηγία έχει εκδοθεί δυνάμει εκείνης της διάταξης ή του προϊσχύοντος π.δ. 186/1992. «Εξαιρετικά οι αποφάσεις κ.υ.α. πολ. 1009/4.1.2012 (Β' 72), κ.υ.α. πολ. 1203/2.11.2012 (Β' 3130), κ.υ.α. πολ. 1032/21.2.2013 (Β' 548), κ.υ.α. πολ. 1206/ 30.8.2013 (Β' 2237) και κ.υ.α. πολ. 1263/4.12.2013 (Β' 3265), καθώς και κάθε άλλη σχετική απόφαση, οι οποίες αφορούν την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και στις εγκατάστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, (….)εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 1.1.2015.»

40534/4859/2013

Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. 1617/2010 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων.Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων».