Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4987/2022 , 4389/2016
ΦΕΚ: 6009/Β/25.11.2022

Υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), αποκλειστικά ψηφιακά μέσω διαδικτύου από τον δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε.

Σχετικά Έγγραφα

Ε.2093/2022

Κοινοποίηση α) Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, (Α΄ 206)) με πλαγιότιτλους και β) επικαιροποιημένου παραρτήματος με τις συναφείς αποφάσεις και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί ανά άρθρο αυτού ΑΔΑ: 9ΟΥ346ΜΠ3Ζ-3Κ8


Πολ.1076/2018

Ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013)»

Α.1165/2022, ΦΕΚ: 6009/Β/22.11.2022 Άρθρο 3: 3. Με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος, από τις 29/11/2022 παύει να ισχύει η υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1076/2018 (Β’ 1456) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

 


Α.1006/2023

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2022.

Δ.ΣΦ-ΦΕΚ -381/Β/27.1.2023:Στην υπό στοιχεία Α. 1006/17.1.2023 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 220) στην σελ. 2610 στην υποπερ. 3 της περ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 5, διορθώνεται: το εσφαλμένο: ο κωδικός «16» του Παραρτήματος 3, στο ορθό: κωδικός «18».