ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Τύπος: ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών αποζημίωση στελεχών  Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

2824.9/91914/2018

«Διαδικασία δέσμευσης πίστωσης και αποστολής δικαιολογητικών για την αποζημίωση στελεχών  Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων ΑΔΑ: 6Ω814653ΠΩ-ΤΓ2


2824.9/48496/2017

Διαδικασία δέσμευσης πίστωσης και αποστολής δικαιολογητικών για την αποζημίωση στελεχών Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων.(ΑΔΑ:6Ι1Κ4653ΠΩ-ΞΚ0)


2/26015/0022/2008

Καθορισμός αποζημιώσεως και εξόδων μετακίνησης στα μέλη των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων (Τ.Κ.Ε.Π.).


ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών δικαστικών επιμελητών 


ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών διοικητικής εκτέλεσης (Υπουργείου οικονομικών) 


ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών συμβολαιογράφων


2070.0/49029/2019

«Εφαρμογή του άρθρου 52 του ν. 4597/2019 και της αριθ. 2070.0/42487 υ.α. (Β’ 2284/11-06-2019) για τη συγκρότηση και λειτουργία των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων ΑΔΑ: 9ΠΤ74653ΠΩ-501


ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών συντήρησης-επισκευής κτιρίων.


ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών Τεχνικού ασφάλειας-Ιατρού εργασίας.


ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών για έξοδα κίνησης των προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων