Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Αριθ.Φ.114/1134/2001

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2842/2000
ΦΕΚ: 1549/Β/20.11.2001
Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών. Ν.4254/2014-ΦΕΚ 85/Α/7.4.2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.3 Από 1.7.2014 καταργούνται: (…) ια. των περιπτώσεων ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄ του άρθρου 3 του ν.δ. 906/1941 (Α΄459), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 9 του Καταστατικού του τ. ΤΕΑΧ (Β΄42/1943) και την υ.α. Φ114/1134/12.11.2001 (Β΄1449) υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΙΤ−ΤΕΑΧ),

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΝΔ 1924/1942

Περί προσθήκης διατάξεως εις το Νομοθετικό Διάταγμα 1766/1942 "περί τροποποιήσεως Α.Ν.895/1937"

Ν.4254/2014-ΦΕΚ 85/Α/7.4.2014  ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.3 Από 1.7.2014 καταργούνται: (…)γ. του ν.δ. 1924/1942 (Α΄274), που κυρώθηκε με την 324/30.5.1946 (Α΄183) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου και της υπουργικής απόφασης Φ80000/ 19898/875/29.9.2008 (Β΄2132) , υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ−τ.ΕΤΕΑΜ) και του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων του ΤΑΠΙΤ,

26352/839/2012

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των υποπαραγράφων ΙΑ.1 & ΙΑ.8 έως IA.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου ΠλαισίουΔημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012). 1. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.1: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΔ Ι. Ειδικές Επιδοτήσεις Ανεργίας ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.Α.9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Υποπαράγραφος ΙΑ. 10 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012: Ρυθμίσεις για την ενδυνάμωση της αγοράς εργασίας και προώθηση της απασχόλησης – Χρονικά όρια λειτουργίας των καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών Υποπαράγραφος ΙΑ.11. του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012: Νέο Σύστημα Διαμόρφωσης Νόμιμου Κατώτατου Μισθού και Κατώτατου Ημερομισθίου για τους Εργαζόμενους όλης της Χώρας (Διάταξη Πλαίσιο). Κατώτατος Νόμιμος Μισθός και Ημερομίσθιο για τους Εργαζόμενος Ιδιωτικού Δικαίου όλης της Χώρας. Υποπαράγραφος ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012: Αποζημίωση απόλυσης ιδιωτικών υπαλλήλων με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Περίπτωση 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012: Διαδικασία χορήγησης αδείας .


51020/5358/123/2013

Έγκριση καταστατικού Επαγγελματικού Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.– Ν. Π.Ι.Δ.), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του ν. 4052/2012.

(Ν.4254/2014-ΦΕΚ 85/Α/7.4.2014 Με τις διατάξεις της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΙΑ.3.περ.κδ,από 1.1.2015 καταργούνται οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 19 της υπουργικής απόφασης Φ51020/5358/123/21.2.2013 (Β΄409))

Φ.30215/21276/727/2013

Είσπραξη της προβλεπόμενης από το ν. 3986/2011 (152 Α΄) ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ.

Ν.4254/2014-ΦΕΚ 85/Α/7.4.2014(…)ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.3: ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2. Α. Aπό 1.1.2015 καταργούνται οι διατάξεις:
ε. των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 3607/2007 (Α΄245) και της υπουργικής απόφασης Φ30215/81/3/16.2.2010 (Β΄160)  υπέρ του Τομέα Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (ΤΠΟΕΚΕ) του ΤΠΔΥ

Αριθ. Φ.51020/4883/105/2013

΄Εγκριση Καταστατικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων – Τ.Ε.Α. − Ε.Α.Π.Α.Ε. −Ν.Π.Ι.Δ., σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του ν. 4052/2012.

(Ν.4254/2014-ΦΕΚ 85/Α/7.4.2014 Με τις διατάξεις της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΙΑ.3.περ.κε,από 1.1.2015 καταργούνται οι διατάξεις  της υποπαραγράφου 1.1. της παρ.1 του άρθρου 8 της υπουργικής απόφασης Φ.51020/4883/105/21.2.2013 (Β΄411))

Αριθμ. Φ. 80000/19898/875/2008

Μεταφορά μέρους του κοινωνικού πόρου υπέρ του Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης του ΤΕΑΠΕΤ, ο οποίος έχει ενταχθεί στο ΕΤΕΑΜ, στον απομένοντα Κλάδο Πρόνοιας αυτού.

Βλεπε Ν.4254/2014-ΦΕΚ 85/Α/7.4.2014   (…)ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.3: ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  (….) 2. Α. Aπό 1.1.2015 καταργούνται οι διατάξεις (..)  γ. του ν.δ. 1924/1942 (Α΄274), που κυρώθηκε με την 324/30.5.1946 (Α΄183) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου και της υπουργικής απόφασης Φ80000/ 19898/875/29.9.2008 (Β΄2132), υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ−τ.ΕΤΕΑΜ) και του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων του ΤΑΠΙΤ,

ΝΔ 1070/1942

Περί Ιδρύσεως Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ν.4254/2014-ΦΕΚ 85/Α/7.4.2014(…)ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.3: ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. Α. Aπό 1.1.2015 καταργούνται οι διατάξεις: κε. της παραγράφου α΄ του άρθρου 4 του ν.δ. 1070/ 1942 (Α΄43) και της παραγράφου 3 της υπουργικής απόφασης 37068/Σ.1202/3.11.1943 (Β΄198) υπέρ του τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ) και της υποπαραγράφου 1.1. της παρ.1 του άρθρου 8 της υπουργικής απόφασης Φ.51020/4883/105/21.2.2013 (Β΄411).


Ν.Δ. 811/1971

Περί τροποποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων του Α.Ν. 153/67 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 19/23 Ιουλίου 1941 Κανονιστικού Διατάγματος "περί Οργανισμού Υποθηκοφυλακείων του Κράτους" (Α 9)


470/657/2020

Καθορισμός νέας τιμής αποζημίωσης προϊόντων που αποζημιώνονται στην υπό-κατηγορία του Μητρώου: Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό Υλικό -> ταινίες μέτρησης κετόνης στο αίμα.

1134/704/2020 ΦΕΚ: 4089/Β/23.09.2020.Τροποποίηση της υπ’ αρ. 470/657/9-4-2020 απόφασης (Β’  1944) του Δ.Σ. 

 


ΙΚΑ/Γ99/75/2015

Αντικατάσταση της παρ. ΙΑ.1. εδάφιο 4 του άρθρου 138 του Νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/τ. Α΄/1-3-2012) σχετικά με την σύνθεση Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών (ΑΔΑ:7ΔΖΖ4691ΩΓ-ΩΩΟ)