Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Αριθμ. οικ. 166200/2011

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3614/2007
ΦΕΚ: 361/Β/08.03.2011

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 34576/11/5.1.2001 (ΦΕΚ 35/ Β/2001) κοινής υπουργικής απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χω­ροταξίας και Δημοσίων Έργων, με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ».

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Αριθμ. Οικ 121308/2008

Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 34576/11/5.1.2001 (ΦΕΚ 35 Β’ 2001) κοινής υπουργικής απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροτα­ξίας και Δηµοσίων Έργων, µε τίτλο «Υπηρεσία Δια­χείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΠΕΡΙΒΑΛ­ΛΟΝ» µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 5 του ν. 3614/2007.( Τροπ. με την 166200/24-02-2011 (Β΄ 361) και κωδικοποιήθηκε με την Αριθ. 54902/2012 (ΦΕΚ 2966 Β/7-11-2012) )


Αριθ. 54902/2012

Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθ. 34576/11/ 05-01-2001 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον» (Β΄ 35), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 121308/18-07-2008 (Β΄ 1499) και την υπ’ αριθ. 166200/24-02-2011 (Β΄ 361) κοινή υπουργική απόφαση.


οικ.123170/2008

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 34577/12/ 5.1.2001 (ΦΕΚ 35 Β΄ 2001) κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του ν. 2860/2000 στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον»” του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.


Αριθ. οικ. 34576/11/2001

Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠEPIBAΛΛON»».

(ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με την 54902/2012, ΦΕΚ-2966 Β/7-11-2012 ΚΥΑ. Καταργήθηκε με την αριθμ. 53683/ΕΥΘΥ459/2015, ΦΕΚ 981/Β/28.05.2015.)


Αριθ. 263857/2000

Σύσταση στο Υπουργείο Γεωργίας Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο "Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αλιεία"


32216/ΓΔΑΠΠΠ/5147/2008

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41541/Γ΄ΚΠΣ/276 ΚΥΑ/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501/τ.Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο “Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας”».


300782/ΥΔ2984/2009

Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 175294/ΔΙΟΕ196/7.6.2002 απόφασης σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.(ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από την 109283/EΥΘΥ 1012/2015- ΦΕΚ: 2362/Β/2015)


Ρ1/77900/1246/2001

Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών με τίτλο “Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος, Σιδηρόδρομοι, Αστικές Συγκοινωνίες, Αεροδρόμια”.(Καταργήθηκε με την 53683/ΕΥΘΥ459/2015, ΦΕΚ 981 Β/28-05-2015.)


Αριθ. ΚΑ/3345/2000

Σύσταση ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αριθμ. 53684/EΥΘΥ460/2015 (ΦΕΚ 948 Β/27-05-2015) ΚΥΑ, άρθρο 5: Η παρούσα, από τη δημοσίευσή της, καταργεί τις αριθ. οικ. 118267/2000 (ΦΕΚ Β΄1595) ΚΥΑ σύστασης και λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» και την αριθ. ΚΑ/3345/2000 (ΦΕΚ Β΄ 1533) ΚΥΑ σύστασης ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνι­κής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως ισχύουν.


1310/Γ΄ ΚΠΣ 310/2001

Σύσταση στην Περιφέρεια Αττικής Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο "Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής".