Αριθμ. οικ. 78387/6468/2015

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3446/2006
ΦΕΚ: 2843/Β/24.12.2015

Καθορισμός του τρόπου πληρωμής του μειωμένου πρόσθετου τέλους, των οργάνων, της διαδικασίας και του τρόπου πληρωμής του προστίμου του άρθρου 18 Α΄ του Ν. 3446/ 2006 (Α΄ 49) από τους ιδιοκτήτες οχημάτων στα οποία δεν έχει διενεργηθεί περιοδικός τεχνικός έλεγχος εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, της διαδικασίας εντοπισμού τους και κάθε άλλης λεπτομέρειας αναγκαίας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Αριθμ. 15141/1890/2013

Περιοδικός τεχνικός έλεγχος οχημάτων περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.


50818/4228/2015

Δημοσίευση νόμου 4336/2015 με προσθήκη άρθρου 18Α «Εκπρόθεσμος Τεχνικός Έλεγχος πέραν των έξι (6) μηνών», στο ν. 3446/2006. (ΑΔΑ:6ΩΧΙ465ΦΘΘ-ΔΣΠ)


50818/4228/2015

Δημοσίευση νόμου 4336/2015 με προσθήκη άρθρου 18Α «Εκπρόθεσμος Τεχνικός Έλεγχος πέραν των έξι (6) μηνών», στο ν. 3446/2006. (ΑΔΑ:6ΩΧΙ465ΦΘΘ-ΔΣΠ)


253664/2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 49372/3352/2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενών τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/EK και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ» (Β’ 2726).


40473/4287/2012

Καθορισμός θεμάτων σχετικών με τα τέλη των περιοδικών τεχνικών ελέγχων που διενεργούνται από τις Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και του πρόσθετου τέλους (πλέον του τέλους διενέργειας τεχνικού ελέγχου στα Δημόσια ΚΤΕΟ) που μπορούν να επιβάλουν οι Περιφερειάρχες, βάσει των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 3446/2006.

ΝΣΚ/84/2020

Ποιες είναι οι συνέπειες που μπορεί να επιφέρει στη νομιμότητα του διοικητικού μέτρου της παρακράτησης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, το οποίο προβλέπεται προς εξασφάλιση της καταβολής του διοικητικού προστίμου της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 3446/2006 (η οποία έχει ήδη αναριθμηθεί σε 7, με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4663/2020), : α) η εν στενή εννοία βεβαίωση στην αρμόδια ΔΟΥ του διοικητικού προστίμου ή η μη δυνατότητα για αυτή, λόγω παρέλευσης τυχόν αποσβεστικής προθεσμίας και β) η παραγραφή της ταμειακώς βεβαιωμένης αξίωσης από το εν λόγω διοικητικό πρόστιμο.(...)Η πάροδος της αποσβεστικής προθεσμίας για την εν στενή εννοία (ταμειακή) βεβαίωση στην αρμόδια ΔΟΥ του διοικητικού προστίμου της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 3446/2006 ή η παραγραφή της αξίωσης της Περιφέρειας προς είσπραξη του ταμειακώς βεβαιωμένου προστίμου, έχει ως συνέπεια την απώλεια του νόμιμου ερείσματος του, εξασφαλιστικού της είσπραξής του, μέτρου της παρακράτησης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, έτσι ώστε αυτή να καθίσταται μη νόμιμη (ομόφωνα).


59057/4754/2015

Παράταση της πρώτης καταληκτικής προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 18Α του ν. 3446/2006 (Α΄49) όπως αυτό προστέθηκε με την υποπαράγραφο Δ.8. «Ρύθμιση του ν. 3446/2006 (Α’ 49)» της παρ. Δ του άρθρου 2 του Μέρους Β’ του ν. 4336/2015 (Α’ 94) (ΑΔΑ:Ρ4ΘΙ465ΦΘΘ-ΨΗΡ )


Γ5/οικ15051/1120/2014

ΘΕΜΑ: Ενεργοποίηση Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου (MKE) του ν. 3446/2006.ΑΔΑ: ΒΙΚΣ1-01Ξ

Α11/38680/4372/2011

Θέμα: Έλεγχοι νομιμότητας κυκλοφορίας φορτηγών - Ν. 3446/2006 (ΦΕΚ Α' 49) - Ταχυμεταφορές (courier) - Χαρακτηριστικά του ταχυδρομικού αντικειμένου

19111/192/2019

Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ).