Δ/19Α/5009751/2014

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2960/2001

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Δ19Α 5008008 ΕΞ 2014/28-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Τ.6525/421/Α0019/29-12-2000 (ΦΕΚ 1614/Β/29-12-2000) "ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΟΡΟΙ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ή ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΩΝ, ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ" ΑΥΟ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΔΤΔ Α 1002472/2020

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΔΑ:ΨΛΛ446ΜΠ3Ζ-3ΡΤ


ΠΟΛ.1151/2016

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 1 ΕΩΣ 6 ΤΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ1 ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄), ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 82 ΤΟΥ Ν.Δ.356/1974 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ. 1089/2016 (ΦΕΚ 2114 Β΄) (ΑΔΑ:6Λ2ΟΗ-Ν3Σ)

ΔΤΔ Α 1068392/2016

ΕΞΑΓΩΓΗ & ΕΞΟΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.: Δ19Α5013811ΕΞ2014/03.06.2014(ΑΔΑ:ΩΨΜ6Η-ΔΡΧ )


Τ 4981/161/Α0019/2007

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Τ.4039/139/Α0019/5.9.2007 απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Απλουστευμένες διαδικασίες κατά τη διακίνηση και εισαγωγή φυσικού αερίου μέσω δικτύου αγωγών και υγροποιημένου φυσικού αερίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης».

Α.1330/2019- ΦΕΚ: 3383/B/3.9.2019 - Άρθρο 11 Καταργούμενες διατάξεις Μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης καταργούνται: 1. Η αριθμ. T. 4039/139/A0019/5-9-2007 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1879/ Β΄) «Απλουστευμένες διαδικασίες κατά τη διακίνηση και εισαγωγή φυσικού αερίου μέσω δικτύου αγωγών και υγροποιημένου φυσικού αερίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης». 2. Η αριθμ. Τ.4981/161/Α0019/29-10-2007 AYO (ΦΕΚ 2169/Β΄) με την οποία τροποποιήθηκε η αριθμ. Τ.4039/139/Α0019/5-9-2007 ΑΥΟ ως προς το αρμόδιο Τελωνείο για την υπαγωγή του φυσικού και υγροποιημένου φυσικού αερίου σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση, βεβαίωση, είσπραξη ή απαλλαγή των αναλογουσών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, ελέγχου εφαρμογής των υφιστάμενων διατάξεων και των έκτων υστέρων ελέγχων.