Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Δ. ΟΡΓ. Δ 1003782 ΕΞ 2024

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

«Έκδοση του Εγχειριδίου Οδηγιών και μελέτης περιπτώσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο, Δεκεμβρίου 2023».

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Δ. ΟΡΓ. Δ 1137530 ΕΞ 2022

Έκδοση του Εγχειριδίου Οδηγιών και μελέτης περιπτώσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο, Οκτωβρίου 2022».


Δ 1153037 ΕΞ 2023

Έκδοση του «Εγχειριδίου οδηγιών και μελέτης περιπτώσεων απαλλαγής από τον ΦΠΑ κατά τη διαδικασία της εξαγωγής», Νοεμβρίου 2023.


Δ. ΟΡΓ. Δ 1015471 ΕΞ 2024

Έκδοση του «Εγχειριδίου – Οδηγού για την εξαγωγή εμπορευμάτων», Δεκεμβρίου 2023.


Εγχειρίδιο οδηγιών ΦΠΑ

Εγχειρίδιο οδηγιών και μελέτης περιπτώσεων απαλλαγής από τον ΦΠΑ κατά τη διαδικασία της εξαγωγής


Έκδοση του Εγχειριδίου Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα, Μαΐου 2023

«Έκδοση του Εγχειριδίου Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα, Μαΐου 2023».


Δ. ΟΡΓ. Δ 1030625 ΕΞ 2023

Έκδοση του «Εγχειριδίου Ενημέρωσης Εισαγωγέων – Εξαγωγέων, με απαλλαγές από επιβαρύνσεις», Φεβρουαρίου 2023.


Δ.ΟΡΓ. Δ 1030625 ΕΞ 2023

Έκδοση του «Εγχειριδίου Ενημέρωσης Εισαγωγέων – Εξαγωγέων, με απαλλαγές από επιβαρύνσεις», Φεβρουαρίου 2023. 


Δ.ΟΡΓ.Δ 1029004 ΕΞ 2023

Έκδοση του «Εγχειριδίου των συνηθέστερων ερωτημάτων που υποβάλλονται από τους πολίτες και των αντίστοιχων απαντήσεων σε Τελωνειακά θέματα», Φεβρουαρίου 2023.


Ε.2063/2023

«Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31§2 του ν. 5057/2023 (Α΄164) – Παροχή οδηγιών, μετά την ενσωμάτωση στο υποσύστημα TARIC - Διαχείριση Δασμολογίου του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% για τα αγαθά της παρ. 55 που προστίθεται στο Κεφάλαιο Α΄ ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ» ΑΔΑ:Ψ6ΨΣ46ΜΠ3Ζ-4ΕΠ


ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΙΠΑΔ/501/2003

Εγκριση οδηγιών υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο τον έλεγχο και την έγκριση προγράμματος ποιότητας μελέτης