Δ.ΟΡΓ.Β 1170657ΕΞ2017

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4410/2016
ΦΕΚ: 4049/Β/20.11.2017

Καθορισμός θεμάτων αναφορικά με την οργάνωση, τη δομή και τη λειτουργία του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) που συστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4410/2016 (Α' 141).

Η παρούσα καταργείται με την παρ.1 του άρθρου 6 της Δ.ΟΡΓ.Β 1112969ΕΞ 2022-ΦΕΚ:5751/Β/10.11.2022.

-Δ.ΟΡΓ.Β 1112969ΕΞ 2022-ΦΕΚ:5751/Β/10.11.2022:Άρθρο 6-παρ.2: Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Β 1170657ΕΞ2017/14-11-2017 (Β’ 4049) απόφαση, στο εξής νοείται η παρούσα.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.

Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022-ΦΕΚ:3886/Β/22.07.2022:Άρθρο 2-παρ.6:Η παρούσα απόφαση ισχύει από 29/7/2022.


ΠΟΛ 1275/2013

Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύει.

Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022-ΦΕΚ:3886/Β/22.07.2022:Άρθρο 2-παρ.5:Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύουν να ισχύουν: β) οι υπό στοιχεία  ΠΟΛ. 1275/27-12-2013 «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύει» (Β’ 3398) και υπό στοιχεία  ΠΟΛ. 1202/8-9-2014 «Καθορισμός βιβλίων καταχώρησης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει» (Β’ 2531) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κατά το μέρος που αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης 

Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022-ΦΕΚ:3886/Β/22.07.2022:Άρθρο 2-παρ.6:Η παρούσα απόφαση ισχύει από 29/7/2022.

 


Δ6Α 1198349ΕΞ2013

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με Εντολή Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων” στους Προϊσταμένους των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ), των Ελεγκτικών Κέντρων, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, καθώς και των υφιστάμενων αυτών οργάνων.

Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022-ΦΕΚ:3886/Β/22.07.2022:Άρθρο 2-παρ.4:Οι πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση ή κατ’ εφαρμογή των υπό στοιχεία Δ6Α 1198349ΕΞ2013/ 31-12-2013 (Β’ 3368) και Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25-2-2014 (Β’ 478) και (Β’ 558) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, καθώς και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (Β’ 2743) απόφασης, όπως είχαν συμπληρωθεί και τροποποιηθεί και έχουν παράγει έννομα αποτελέσματα, εξακολουθούν να ισχύουν.

Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022-ΦΕΚ:3886/Β/22.07.2022:Άρθρο 2-παρ.6:Η παρούσα απόφαση ισχύει από 29/7/2022.


Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017

Mεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης. 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 29/7/2022, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5.α) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΗΣ Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022-ΦΕΚ:3886/Β/22.07.2022.

Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022-ΦΕΚ:3886/Β/22.07.2022:Άρθρο 2-παρ.4:Οι πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση ή κατ’ εφαρμογή των υπό στοιχεία Δ6Α 1198349ΕΞ2013/ 31-12-2013 (Β’ 3368) και Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25-2-2014 (Β’ 478) και (Β’ 558) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, καθώς και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (Β’ 2743) απόφασης, όπως είχαν συμπληρωθεί και τροποποιηθεί και έχουν παράγει έννομα αποτελέσματα, εξακολουθούν να ισχύουν.


Δ. ΟΡΓ. Α 1101923 ΕΞ 2016

Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ..

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. Δ.2 ΤΗΣ Δ.ΟΡΓ.Α 1083228 ΕΞ 2023-ΦΕΚ:4171/Β/28.06.2023.


Δ.ΟΡΓ.Α 1014185 ΕΞ 2023

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31.07.2014 (Β’ 2153 και 2291) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05.01.2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) και Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20.07.2022 (Β’ 3886) αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία ισχύος των διατάξεων της υποπαρ. Ι. της παρ. Α’ της Δ.ΟΡΓ. Α 1121847 ΕΞ 2022-ΦΕΚ:6002/Β/24.11.2022 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 06.02.2023)


Δ6Α 1036682ΕΞ2014

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης . Διόρθωση σφάλματος-ΦΕΚ 558/Β/6.3.2014

Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022-ΦΕΚ:3886/Β/22.07.2022:Άρθρο 2-παρ.4:Οι πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση ή κατ’ εφαρμογή των υπό στοιχεία Δ6Α 1198349ΕΞ2013/ 31-12-2013 (Β’ 3368) και Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25-2-2014 (Β’ 478) και (Β’ 558) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, καθώς και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (Β’ 2743) απόφασης, όπως είχαν συμπληρωθεί και τροποποιηθεί και έχουν παράγει έννομα αποτελέσματα, εξακολουθούν να ισχύουν.

Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022-ΦΕΚ:3886/Β/22.07.2022:Άρθρο 2-παρ.6:Η παρούσα απόφαση ισχύει από 29/7/2022.

Δ.ΟΡΓ.Α 1115805/2017,ΦΕΚ- 2743/B/4.8.2017 άρθρο 2 παρ.8: 8. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύουν να ισχύουν: α) η αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014

(όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1054391ΕΞ 2014/01-04-2014(Β’ 796), Δ6Α 1067875 ΕΞ 2014/29-04-2014 (Β’ 1076),Δ6Α 1069655ΕΞ2014/2-5-2014 (Β’ 1227), Δ6Α 1109983ΕΞ2014/25-7-2014 (Β’ 2096), Δ.ΟΡΓ.Α 1164268ΕΞ2014/11-12-2014 (Β’ 3365), Δ.ΟΡΓ.Α1170561ΕΞ2014/30-12-2014(Β’ 3586), Δ.ΟΡΓ.Α1007466ΕΞ2015/21-1-2015 (Β’ 187),Δ.ΟΡΓ.Α 1013454ΕΞ2015/2-2-2015 (Β’ 235), Δ.ΟΡΓ.Α1048038 ΕΞ2015/8-4-2015 (Β’697), Δ.ΟΡΓ. Α 1089226ΕΞ2015/30-6-2015 (Β’1442), Δ.ΟΡΓ.Α 1100767ΕΞ2015/23-7-2015 (Β’ 1711), Δ.ΟΡΓ. Α 1120364ΕΞ2015/15-9-2015 (Β’ 2080), Δ.ΟΡΓ.Α 1148493 ΕΞ2015/13-11-2015(Β’ 2506) Δ.ΟΡΓ.Α 1156705ΕΞ2015/02-12-2015 (Β’ 2646),Δ. ΟΡΓ. Α 1001585 ΕΞ2016/5-1-2016 (Β’ 9), Δ.ΟΡΓ.Α1038789ΕΞ2016/04-03-2016 (Β’ 720) , Δ.ΟΡΓ.Α 1108914ΕΞ 2016/14-7-2016 (Β’ 2237) Δ. ΟΡΓ. Α 1120367 ΕΞ 2016 -2539/ Β/18.8.2016  και Δ. ΟΡΓ. Α 1065216 ΕΞ 2017,ΦΕΚ-1522/Β/5.5.2017 όμοιες. )


ΠΟΛ.1202/2014

Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΗΣ 1123/2023-ΦΕΚ:5037/Β/10.08.2023.

Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022-ΦΕΚ:3886/Β/22.07.2022:Άρθρο 2-παρ.5:Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύουν να ισχύουν: β) οι υπό στοιχεία  ΠΟΛ. 1275/27-12-2013 «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύει» (Β’ 3398) και υπό στοιχεία  ΠΟΛ. 1202/8-9-2014 «Καθορισμός βιβλίων καταχώρησης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει» (Β’ 2531) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κατά το μέρος που αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 29/07/2022)


ΔΣΣ Α 1025581/2022

Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2022.

Δ.Σ.Σ.Α 1111685 ΕΞ 2022-ΦΕΚ:5713/Β/08.11.2022:Αναθεώρηση Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2022. 

 


Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (B’4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», ως προς την ανακατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων αυτής και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ,μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής.

Δ.ΟΡΓ.Α 1050717 ΕΞ 2023-ΦΕΚ:2708/Β/25.04.2023:Γ. Η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14.1.2022 (Β΄142) απόφαση παύει να ισχύει, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται ειδικότερα στις επιμέρους διατάξεις της παρούσας.

Δ.ΟΡΓ.Α 1121847 ΕΞ 2022-ΦΕΚ:6002/Β/24.11.2022: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (B’ 4738), ως προς τη σύσταση δύο (2) Γενικών Διευθύνσεων, με τίτλους «Γενική Διεύθυνση Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.)» και «Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.)», τον καθορισμό των στρατηγικών σκοπών, της δομής και των αρμοδιοτήτων αυτών, τη μεταφορά σε αυτές και στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) οργανικών μονάδων της υφιστάμενης Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), καθώς και απευθείας υπαγόμενων στον Διοικητή και την παύση λειτουργίας της υφιστάμενης Γ.Δ.Φ.Δ. και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14.01.2022 όμοιας (Β΄ 142), ως προς τoν καθορισμό των οργανικών θέσεων Υπηρεσιών των ως άνω Γενικών Διευθύνσεων, καθώς και ρύθμιση κάθε άλλου σχετικού θέματος, που αφορά στις εν λόγω Υπηρεσίες. (ΒΛΕΠΕ ΠΑΡ.Β.ΙΙ - Ισχύει από 06/02/2023)

Δ.ΟΡΓ.Α 1108806 ΕΞ2022-ΦΕΚ:5578/Β/31.10.2022:παρ.Β.ΙΙ:1)Από την ημερομηνία παύσης λειτουργίας τις Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης (21.11.2022), την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14.01.2022 απόφαση «Τροποποίηση τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή τις Α.Α.Δ.Ε. “Οργανισμός τις Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)”, ως τις την ανακατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού τις Α.Α.Δ.Ε., μεταξύ κλάδων τις και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού τις Α.Α.Δ.Ε., μεταξύ των Υπηρεσιών τις» (Β’ 142) και ειδικότερα ανακαθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, τις Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης (βλέπε πίνακα της παρ.Β.ΙΙ.1 της Δ.ΟΡΓ.Α 1108806 ΕΞ2022-ΦΕΚ:5578/Β/31.10.2022). 2) Από την ημερομηνία παύσης λειτουργίας τις Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, Α’ Β’ τάξεως, το προσωπικό τις μεταφέρεται στη Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης Α1’ τάξεως ή μετακινείται ή μετατίθεται σε τις υπηρεσίες τις Α.Α.Δ.Ε., εντός του ίδιου Νομού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Δ.ΟΡΓ.Α 1089912 ΕΞ 2022-ΦΕΚ:4974/Β/22.09.2022:Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-1-2022 (Β’ 142) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως προς τον ανακαθορισμό των οργανικών θέσεων προσωπικού ορισμένων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

Α 1058903 ΕΞ 2022-ΦΕΚ:3534/Β/8.7.2022 παρ. Β.2: 2.Οι οργανικές θέσεις προσωπικού που προβλέπονται με την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1003049 ΕΞ 2022/14.01.2022 (Β’ 142) απόφαση, για τη Δ.Ο.Υ. Πλοίων από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των ΕΛ.Κ.Ε., εξακολουθούν να ισχύουν και για το χρονικό διάστημα που αυτή θα συνεχίσει να λειτουργεί ως Δ.Ο.Υ. Α’ Τάξεως.

Δ.ΟΡΓ.Α 1035448 ΕΞ 2022-ΦΕΚ:2110/Β/28.4.2022:Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-01-2022 απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», ως προς την ανακατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων αυτής και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 142) και ειδικότερα: 1. Από της δημοσιεύσεως της παρούσας: α) ανακαθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα των κατωτέρω Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ. Για τις τροποποιήσεις βλέπε την Δ.ΟΡΓ.Α 1035448 ΕΞ 2022-ΦΕΚ:2110/Β/28.4.2022.

Δ.ΟΡΓ.Α 1054165 ΕΞ 2022-ΦΕΚ:3198/Β/22.06.2022:Α.Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1029327 ΕΞ 2022/05-04-2022 απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ “Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)” (Β’ 4738), ως προς τη σύσταση Ειδικής Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας, με τίτλο “Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Θεσσαλονίκης” στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), τη μετονομασία του “Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής” της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης σε “Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής” και τη σύσταση ενός (1) Τμήματος Εσόδων σε αυτό, τον ανακαθορισμό της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας και της δομής των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) της Γ.Δ.Φ.Δ., την εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων αυτών, τον ανακαθορισμό της δομής και των αρμοδιοτήτων Δ.Ο.Υ. και των επιχειρησιακών στόχων και των αρμοδιοτήτων των Φορολογικών Περιφερειών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1003049 ΕΞ 2022/14-01-2022 (Β’ 142) όμοιας και ρύθμιση κάθε άλλου αναγκαίου σχετικού θέματος» (Β’ 1702) και ειδικότερα ανακαθορίζουμε, από 27/06/2022 σε 29/07/2022:

α)τον χρόνο έναρξης λειτουργίας:αα)των έξι (6) Περιφερειακών Ελεγκτικών Υπηρεσιών, επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλους «1ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (1ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «2ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (2ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «3ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (3ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «4ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (4ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «1ο Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (1ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης)» και «2ο Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (2ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης)» της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και ββ)της Ειδικής Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας, επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο «Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Θεσσαλονίκης» της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης,

β)την ημερομηνία μετονομασίας του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής της Γ.Δ.Φ.Δ. σε Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής και

γ)την ημερομηνία ισχύος εν γένει των διατάξεων αυτής.

Δ.ΟΡΓ.Α 1021774 ΕΞ2022, ΦΕΚ: 1315/Β/21.03.2022 Τροποποίηση των υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115404 ΕΞ2021/24-12-2021 (Β’  6318) και Δ.ΟΡΓ.Α 1115405 ΕΞ2021/24-12-2021 (Β’ 6335) αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως προς τον ανακαθορισμό του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Διευθύνσεων Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.) και Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.), αντίστοιχα, απευθείας υπαγόμενων στον Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθώς και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1004039 ΕΞ 2022/14-01-2022 (Β’ 142) όμοιας.