Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1082687 ΕΞ 2017

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4270/2014

Οδηγίες εκτέλεσης προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2017.(ΑΔΑ:Ω84Τ46ΜΠ3Ζ-ΑΜΠ) (Τροποποιήθηκε με την Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε.Α1173193ΕΞ2017 εγκύκλιο με ΑΔΑ: ΩΖΟΓ46ΜΠ3Ζ-Σ12)

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε.Α1173193ΕΞ2017

Τροποποίηση του με αριθ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1082687 ΕΞ2017/29-5-2017 «Οδηγίες Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2017» εγγράφου μας σχετικά με την υποβολή αιτημάτων κάλυψης δαπανών μετακινήσεων.(ΑΔΑ:ΩΖΟΓ46ΜΠ3Ζ-Σ12)


Γ1δ/Γ.Π οικ.53794/2017

Τμήματα ακτών της Περιφέρειας Αττικής, στα οποία δεν επιτρέπεται η κολύμβηση.(ΑΔΑ:6ΑΞΖ465ΦΥΟ-ΒΒ7) (Τροποποιήθηκε με την Γ1δ/Γ.Ποικ.69895/2017 εγκύκλιο με ΑΔΑ:ΩΙΩΧ465ΦΥΟ-Ι59 και την Γ1δ/Γ.Ποικ.70949/2017 εγκύκλιο με ΑΔΑ:7ΥΠΨ465ΦΥΟ-ΦΙ1)


1055819/2017

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α.Α.Δ.Ε. Μαρτίου 2017


ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Γ 1021535/2017

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α.Α.Δ.Ε. Ιανουαρίου 2017


1067616/2017

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α.Α.Δ.Ε. Απριλίου 2017


5691/2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.1.4. "Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις" (ΑΔΑ:Ω76Υ46ΨΧΞΧ-445) 3η Τροποποίηση ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Τροποποιήθηκε με την 38595/2016 εγκύκλιο με ΑΔΑ:ΨΨΩΧ46ΨΧΞΧ-93Θ, την Αρ. Πρωτ: 75393/4.5.2016 ΑΔΑ: ΩΛ4746ΨΧΞΧ-ΕΨΤ,  την 187868/2016 εγκύκλιο με ΑΔΑ:6Γ3Κ46ΨΧΞΧ-ΦΛΟ, την 13723/2017  εγκύκλιο με ΑΔΑ:6ΥΦΘ46ΨΧΞΧ-ΤΗΓ και την 37177/2017 εγκύκλιο με ΑΔΑ:ΩΒΗΖ46ΨΧΞΧ-ΛΚ0)


Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1137534 ΕΞ 2020

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α  1011878 ΕΞ  2020/28-1-2020 απόφασης «Καθορισμός ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων ανιχνευτών τελωνειακών υπηρεσιών για την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών για το οικ. έτος 2020» (Β΄ 204), όπως συμπληρώθηκε με τις υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1020327 ΕΞ 2020/11-2-2020 (Β΄ 553) και Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1101458 ΕΞ 2020/26-8-2020 (Β΄ 3819) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και ισχύει.


41171/2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2017.(ΑΔΑ:ΩΝΖΠ46ΨΧΞΧ-2ΣΔ) (Τροποποιήθηκε με την αριθμ.55838/2017 εγκύκλιο με ΑΔΑ ΩΦ3Υ46ΨΧΞΧ-ΓΨ9)


Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1101458 ΕΞ 2020

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1011878 ΕΞ 2020/28-1-2020 (Β' 204) «Απόφαση καθορισμού ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων ανιχνευτών τελωνειακών υπηρεσιών για την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών για το οικ. έτος 2020», όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αρ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1020327 ΕΞ 2020/11-2-2020 (Β'553/2020) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και ισχύει.


2/47972/0026/2018

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων.(ΑΔΑ:Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ)

Τροποποιήθηκε με την 2/88681/0026/2018 εγκύκλιο με ΑΔΑ:78Ψ1Η-9Ρ0